Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


RISKS OF INVERSTING IN THE INNOVATION OF THE COMPANY

Nemchenko B.B;Zelenyak V.V

Key words: economic risks;innovation;investment;innovation activities and investments;economic security;public policy

Page: 73-79

Abstract

Innovation is the key to the development of enterprise profitability. Skillful combination of innovation with effective use of the investments provides a competitive of product on the market of goods and services. This article innovation and investment process as a means of innovation of the company by attracting in-vestment. Innovative investment process is considered in this article as a tool for innovation by attracting investment. Implementation of innovative investment process is associated with risks in different areas. Timely identification of possible threats to innovation and investment development contributes to economic security. Timely identification of possible threats to innovation and investment development contributes to economic security. The authors conducted the systematization of the concept of economic risk. The authors identify internal and external threats to innovation and investment process in the system of economic security. There are internal threats associated with the activities of the state and activity of the enterprise. The main internal threats that are associated with the activities of the company include: lack of clear innovation policies, lack of stable relations with potential investors innovative processes, low level of technic-al and technological capacity, low level of information security business, financial condition unstable, low po-tential of the company. The authors concluded that enterprises should organize an effective system of analy-sis and control of the movement and status of the production potential of the company. The success of the innovative programs of the company depends on state support. In this article the basic principles and directions of innovation policy. The authors distinguish innovation policy factors that in-fluence the risk reduction of economic security. The authors concluded that the risks of innovation and investment activities are interdependent are the innovation policy of the enterprise and innovative investment policy. The main direction of further devel-opment of innovations in modern society is not only search for activities that will help to reduce possible risks of their development and implementation. The most important is to ensure a balance of interests of the com-pany, which carries out innovation, investors, state and consumers innovative product


Referencs

1. Bazylevych, V. (2006). Istoriia ekonomichnykh uchen (3rd ed., p. 582). Kyіv: Znannia.
2. Dzhons, D. (1998). Rukovodstvo dlia dyrektorov (p. 348). Velykobrytanyia: Assotsyatsyia Korporatyvnykh Kaznacheev.
3. Verbytska, H. (2005). Metodychni osnovy otsinky ekonomichnoho ryzyku v diialnosti pidpryiemstv (p. 19). Kiyv: Natsionalnyi transportnyi universytet.
4. Hlushchenko, V. (1999). Upravlenye ryskamy. Strakhovanye (p. 336). Zheleznodorozhnyi: TOO NPTs «Krylia».
5. Illiashenko, S. (2010). Innovatsiinyi menedzhment (p. 334). Sumy: VTD «Universytetska knyha».
6. Shumpeter, I. (2007). Teoryia eonomycheskoho razvytyia. Kapytalyzm, sotsyalyzm, demokratyia (p. 234). Moskva: Eksmo.
7. Ivanov, M. (2011). Pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia rehionalnykh ekonomichnykh system na osnovi aktyvizatsii innovatsiino-investytsiinoi diialnosti. Skhid, (1 (108)), 79-82.
8. Viadrova, I., & Pashova, S. (2011). Systema finansovoho zabezpechennia innovatsiinoho-investytsiinoho rozvytku v Ukraini ta mozhlyvosti yii aktyvizatsii v suchasnykh ekonomichnykh umovakh. Visnyk Universytetu Bankivskoi Spravy NBU, 1(10), 121-126.
9. Davidov, M. (2008). Orhanizatsiino-finansove zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti sub’iektiv hospodariuvannia. Aktualni Problemy Ekonomiky, (9), 92-97.
10. Zadniprianna, T. (2011). Upravlinnia innovatsiino-investytsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva. Ekonomichnyi Visnyk Donbasu, 1 (23), 203-205.
11. Zhukov, V. (2006). Upravlenye ynnovatsyonno-ynvestytsyonnoi deiatelnostiu predpryiatyia (p. 147). Donetsk: Nord-Press.
12. Bludova, T., & Tokar, V. (2013, March 27). Modeliuvannia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti v konteksti ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Retrieved August 23, 2015, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1826
13. Kyian, N. (2010). Rozvytok innovatsiino-investytsiinykh protsesiv yak faktora suttievoho pidvyshchennia efektyvnosti hirnychodobuvnoho vyrobnytstva. Visnyk Kryvorizkoho Ekonomichnoho Instytutu KNEU, 3 (23), 93-99.
14. Zeleniak, V., & Nemchenko, V. (2015). Kontrol v systemi innovatsiino-investytsiinoi diialnosti derzhavna polityka ta spryiannia ukriplenniu pozytsii finansovo-ekonomichnoi bezpeky. Oblikovo-analitychne Zabezpechennia v Umovakh Upravlinnia Finansovo-ekonomichnoiu Bezpekoiu Pidpryiemstva, 261-270.

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56863

Download PDF