Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВЕРТИКАЛЬНО СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ (ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД)

Нікішина О.В

Ключеві слова: суміжний ринок;ринки зерна та продуктів його переробки;система вертикально суміжних ринків;внутрішня інтеграція;інтеграційна політика держави;оптимізація;внутрішні і зовнішні товарні потоки

Сторінки: 3-13

Анотація

Визначено концептуальну сутність дефініцій «суміжний ринок» і «система вертикально суміжних ринків». Розроблено розширену класифікацію систем вертикально суміжних ринків зерна та продуктів його переробки. Побудовано структурну модель відтворювальної системи суміжних до зернового ринків, проаналізовано взаємозв’язок її структурних елементів у внутрішньому та зовнішньому економічному просторі. Визначено спрямованість внутрішньої інтеграційної політики держави на досліджуваних рин-ках, обґрунтовано доцільність оптимізації інтенсивності внутрішніх і зовнішніх товаропотоків для стійкого відтворювального розвитку систем суміжних ринків зерна і зернопродуктів


Посилання

1. Боровик Ю. І. Суміжні ринки в структурі ринкової економіки: категоріальний аналіз і типологія / Ю. І. Боровик // Економічна теорія. – 2012. – № 3 – С. 60-73.
2. Лагутін В. Д. Конкуренція і конкурента політика: категорії та поняття / В. Д. Лагутін, О. О. Бакалінська, О. І. Міняйло та ін. За заг. ред. В. Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 320 с.
3. Baake P., Kamecke U., Normann H. T. (2002) “Vertical Integration and Market Foreclosure with Convex Downstream Costs”, Journal of Economics, Vol.75, № 2, 125-135.
4. Sappington D. (2005) “Regulation in Verticaly-Related Industries: Myths, Facts, and Polycy”, University of Florida, 17.
5. Brunekreeft G. (2004) “Regulatory Threat in Verticaly Related Markets, The Case of German Electricity”, Eu-ropean Journal of Law and Economics, Vol. 17, № 2, 292-302
6. Rey P, Tirole J. (2007) “Primer on Foreclosure”, Handbook of Industrial Organization, Volume 3, Edited by M. Armstrong and R. Porter, Elsevier B. V., 2215.
7. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности – XLII. – Пер. с англ. СПб: Экономическая школа, 1996. – 745 с.
8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1978. – 846 с.
9. Горбачевич К. С. Словарь синонимов русского языка. – М.: Эксмо, 2012. – 608 с.
10. Экономический глоссарий. Сайт национальной экономической энциклопедии. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://vocable.ru/dictionary/ – 15.01.2016.
11. Lysyuk V.M. (2014) “Organization of the commodity market: theory and practice: monograph”, Saarbrucken, Deutsehland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 224.
12. Сорокоумова Т. Что такое глубокая переработка зерна? АгроИнфо. [Электронный ресурс] – Режим дос-тупа : http://agroinfo.kz/chto-takoe-glubokaya-pererabotka-zerna/ – 15.01.2016.
13. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, за-тверджена Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. № 49-р. // Конкуренцій-не законодавство України: Юридичний збірник. – К.: АМКУ, 2002. – 296 с.
14. Колодійчук В. А. Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України // В. А. Колодійчк / Економічний часопис - XXI. – 2014. – № 9-10 (1). – С. 45-48.
15. Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку / О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.
16. Nikishina O. V. (2014) “Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine”, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.
17. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: Статистичний збірник 2014 р. / За ред. Н. С. Власенко. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 56 с.
18. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ «Економічна діяльність». [Електронний ресурс] – Режим доступу : //http://www.ukrstat.gov.ua/– 15.01.2016.

DOI:

Завантажити PDF