Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ВЛИВ ГУДВІЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ТУРИЗМІ

Килинчук О. Є

Ключеві слова: конкурентоспроможність;гудвіл;туризм;туристичний бізнес;ефективність;конкуренція

Сторінки: 14-18

Анотація

У статті розглянуто основні показники, які формують позитивний гудвіл туристичного підприєм-ства та їх вплив на конкурентоспроможність. Обґрунтовано потенціал гудвілу, як сукупність характер-них поведінкових рис туристичної компанії, напрацьованих за час її перебування на туристичному рин-ку. Запропоновано складові репутаційного потенціалу туристичного підприємства, як сукупність фак-торів невловимого характеру, що включають аспекти відношень між туристичним підприємством та клієнтами


Посилання

1. Дмитриев М.Н. Экономика туристического рынка: [учебник] / Дмитриев М.Н., Забаева М.Н., Малы-гина Е.Н. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 312 с.
2. Темный Ю.В. Экономика туризма: [учебник] / Ю.В.Темный, Л.Р.Темная. – М.: Советский спорт, 2003. – 416 с.
3. Harlow R. F. Public relations definitions through the years / R. F. Harlow // Public Relations Review. – 1977. – № 3 (І). – P. 49–63.
4. Fombrun C. What\'s in a name? Reputation building and corporate strategy / C. Fombrun, M. Shanley // Academy of Management Journal. – 1990. – № 33 (ІІ). – P. 233–258.
5. Harris T. L. Value – Added Public Relations: The Secret Weapon of Integrated Marketing / T. L. Harris. - Chicago, IL : McGraw Hill, 1988. – 304 р.
6. Davies G. Reputation management: theory versus practice / G. Davies, L. Miles // Corporate Reputation Review. – 1998. – № 2 (ІІ). – P. 16–27.
7. Подольна В. Концептуальні основи гудвілу як нематеріального активу підприємства / В. Подольна // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 207–211.
8. Гоц Л. Методики визначення вартості гудвілу / Л. Гоц // Прометей. – 2012. – № 1 (37). – С. 140–143.
9. Зобкова Ж.О. Комплексный подход к оценке деловой репутации предприятия / Зобкова Ж.О., Пахо-мов А.В., Пахомова Е.А. // Математика. Компьютер. Образование: сб. тр. XV междунар. конф. – Ижевск: На-уч.- изд. центр «Регулярная и. хаотическая динамика». – 2008. – Т. 1. – С. 150–153.
10. Батурина О. Исследуем корпоративную культуру / О. Батурина // Кадровый менеджмент. – 2004. – № 5(18). – С. 65–68.
11. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: [підручник] / В. К. Кіптенко. – К.: Знання, 2010. – 502 с.
12. Шконда В.В. Корпоративна культура в управлінні людським потенціалом: [монографія] / В.В. Шконда, А.В. Кальянов. – Донецьк: Ноулідж (донецьке відділення), 2009. – 168 с.
13. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впли-ву [Електроний ресурс] / Г.І.Михайліченко // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – №1 (7). – Режим дос-тупу : http://uk.lib-ebook.com/41kulturologiya/1695159-1-udk-371134-33848-mihaylichenko-gi-ken-docent-doktorant-kiivskiy-nacionalniy-torgovelno-ekonomichniy-universitet-innova.php
14. Про внесення змін до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями : Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 08.04.2002 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0854-04.
15. Чаплінський Ю.Б. Модель управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства [Електроний ресурс] / Ю.Б.Чаплінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Випуск І (41). – Режим доступу : http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2011/v1/NV-2011-V1_42.pdf
16. Грем Даулінг. Репутація фірми. Створення, управління та оцінка ефективності / Грем Даулінг; пер. О.В. Кузнєцов. – М.: ІМІДЖ-Контакт, 2003. – 368 с.

DOI:

Завантажити PDF