Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


THEORETICAL AND LEGAL BASIS FOR THE ORGANIZATION OF MAINTENANCE AND REPAIR OF EQUIPMENT

Savenko I;Nyeustroyev Y

Key words: organization of repair;maintenance;agronomic service;distribution law of random variables

Page: 45-49

Abstract

In Ukraine the situation, especially in agricultural production when the prevailing position is the least effective form of replacement of fixed assets – their repair. Separate six stages of development of the crop service in Ukraine. Analyzes the main stages singled to maintenance and repair, which is divided into six stages. The legal base of engineering support of agriculture of Ukraine is the Law of Ukraine «On System engineering support of agriculture of Ukraine» dated October 5, 2006 r. Number 229-V, which establishes the legal, economic and organizational principles of formation and functioning of engineering and technologi-cal ensure agriculture, regulating relations in the field of technical and technological service of agriculture, promotes economic environment to create, test, production, sale, use and maintenance of hardware for branches of agricultural production. Given the theoretical developments in organization of maintenance and repair of agricultural machinery can partially agree with the authors of executive control system maintenance, based on monitoring the technical condition of vehicles using diagnostics and perform certain maintenance operations on its results. It is proved that the current regulatory framework and specialized literature of re-pairs and maintenance is based on a system of planned preventive maintenance, based on the planned hour modes. Determined that a systematic approach based on continuous diagnostics, knowledge of the laws of distribution of random variables for parts made of different construction materials and operating with varying loads, careful consideration time operation technology, will enable the crop effectively carry out service, maintenance and repairs of equipment.


Referencs

1. Burkovskyi, I. D., & Kurnosenko, V. H. (2005). Stan ahrarno-tekhnichnoho servisu ta orhanizatsii ekonomichnoho mekhanizmu yoho rozvytku. Mykolaiv, U: MDAU.
2. Baikhelt, F., & Franken, P. (1988). Nadezhnost y tekhnycheskoe obsluzhyvanye. Matematycheskyi pokhod. M.: Radyo y sviaz.
3. Zakon Ukrainy «Pro systemu inzhenerno-tekhnichnoho zabezpechennia ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy» vid 5 zhovtnia 2006 roku № 229-V. (2016, January). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060229.html.
4. Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy vid 28.11.2014 za № 615 «Pravyla nadannia posluh z tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu kolisnykh transportnykh zasobiv». (2016, January). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26386.html.
5. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 lypnia 2013 roku № 643 «Tekhnichnyi rehlament z tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu kolisnykh transportnykh zasobiv». (2016, January). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130643.html.
6. Preisman, V. Y. (1988). Osnovu nadezhnosty selskokhoziaistvennoi tekhnyky (2nd ed.). K.: Vush. shk. Holovnoe yz-vo.
7. Savenko, I. I. (2012). Retsyklinh tekhniky ta obladnannia silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini. Zernovi Produkty I Kombikormy, 2, 9-13.
8. Savenko, I. I., & Neustroiev, I. H. (2016, January). Retsyklinh: Vyznachennia ta mezhi vykorystannia. Retrieved from http://readera.org/article/retsyeklinh-vyeznachennja-ta-mezhi-vyekoryestannja-10176133.html.
9. Savenko, I. I. (2005). Rezervy efektyvnoi orhanizatsii remontnoho obsluhovuvannia vyrobnytstva na pidpryiemstvakh konservnoi promyslovosti. Odesa.
10. Pavlov, O. I., & Savenko, I. I. (2012). Rezultaty vprovadzhennia rynkovoi modeli hospodariuvannia v Ukraini. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku kharchovoi promyslovosti ta zabezpechennia prodovolchoi bezpeky krainy. Odesa, U: Feniks.

DOI:

Download PDF