Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЕХНІКИ

Савенко І. І;Неустроєв Ю. Г

Ключеві слова: організація ремонту;технічного обслуговування;агротехнічне сервісне обслуговування;закон розподілення випадкових величин

Сторінки: 45-49

Анотація

У статті досліджено теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремон-ту техніки. Розглянуто еволюцію розвитку сфери агротехнічного сервісного обслуговування в Україні та визначено шляхи розвитку названої сфери


Посилання

1. Бурковський І. Д. Стан аграрно-технічного сервісу та організації економічного механізму його роз-витку / І. Д.Бурковський, В. Г. Курносенко та ін. – Миколаїв: МДАУ, 2005. – 198 с.
2. Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический поход / Ф.Байхельт, П. Фра-нкен; пер. с нем. – М.: Радио и связь, 1988. – 392 с.
3. Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» від 5 жовтня 2006 року № 229-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060229.html.
4. Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 за № 615 «Правила надання послуг з тех-нічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26386.html
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 643 «Технічний регламент з техні-чного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130643.html
6. Прейсман В. И. Основы надежности сельскохозяйственной техники / В. И. Прейсман. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – К.: Выш. шк. Головное из-во, 1988. – 247 с.
7. Савенко І. І. Рециклінг техніки та обладнання сільськогосподарського призначення в Україні / І. І. Савенко // Зернові продукти і комбікорми. – 2012. – № 2. – С. 9–13.
8. Савенко І. І. Рециклінг: визначення та межі використання / І. І. Савенко, Ю. Г. Неустроєв [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://readera.org/article/retsyeklinh-vyeznachennja-ta-mezhi-vyekoryestannja-10176133.html
9. Савенко І.І. Резерви ефективної організації ремонтного обслуговування виробництва на підприємст-вах консервної промисловості: автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.07.01 – «Економіка промисловості» / І. І. Савенко. – Одеса, 1995. – 19 с.
10. Савенко І. І. Результати впровадження ринкової моделі господарювання в Україні / І. І.Савенко // Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки країни: [моно-графія] / [О.І. Павлов, І.І. Савенко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Павлова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 229-233.

DOI:

Завантажити PDF