Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

Седікова І.О

Ключеві слова: інновації;управлінські інновації;ринок зерна;підприємства зберігання зерна;бізнес-процеси

Сторінки: 50-54

Анотація

Зростання зернового експортного потенціалу України, вихід на світовий ринок зерна, створен-ня потужних транснаціональних компаній змінили умови і методи ведення бізнесу. Для успішного ве-дення бізнесу і утримання конкурентних позицій на ринку вітчизняні підприємства повинні впроваджу-вати управлінські інновації. Встановлено, що більшість вчених приділяють фрагментарне увагу дослі-дженню управлінських інновацій на підприємстві, розкриваючи тільки їх сутність і зміст. У статті розг-лянуто загальні положення, досягнення і основні роботи вчених в сфері інновацій та інноваційного ро-звитку від класиків економічної теорії до сучасників. Узагальнюючи розглянуті визначення, інноваційну діяльність визначено як сукупність дій по вирішенню поставленого завдання новими альтернативними і ефективними методами, метою яких є підвищення рівня соціально-економічного розвитку суспільст-ва.
Доведено, що в сучасних умовах мінливого бізнес-середовища підприємства, організаційні структури управління яких засновані на функціонально-ієрархічних принципах, не в змозі забезпечити адекватне оперативне реагування на зміни та впровадження відповідних заходів в організації і здійс-ненні підприємницької діяльності. Зроблено висновок, що при таких умовах ведення бізнесу більш діє-вим є процесний підхід.
Розглянуто основні класифікаційні категорії бізнес-процесів підприємства. Доведено необхід-ність введення методів бізнес-процесів на підприємствах зберігання зерна в сучасних умовах, що при
зводить до впорядкування діяльності підприємства, зведення її до чітких процедур, підвищення ефек-тивності господарської діяльності та конкурентоспроможності. Сформульовано основні бізнес-процеси на комбінатах хлібопродуктів


Посилання

1. Андрощук Г. Государственная инновационная политика / Г. Андрощук // Интелектуальная собст-венность. – 2004. – № 1. – С. 37– 40.
2. Савенко І. І. Приорететные направления инновационной деятельности зерносберигающих предпри-ятий: [монография] / И.И. Савенко. – Одесса: Полиграф, 2009. – 200 с.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1992. – С. 84–154.
4. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М.: Экономика, 1989. – С. 37.
5. Фримен К. The Economics of industrial innovation; 2nU edn. Frances Pinter, London, 1982. – P. 38.
6. П.Друкер П.Как обеспечить успех в бизнесе / П.Друкер. – К.: Украина, 1994. – С. 41.
7. Портер М. Конкуренция / М.Портер. – М.: Вильямс, 2001. – С. 171.
8. Закон Украины «Про инновационную деятельность» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
9. Прокопишин Л. П. Управленческие инновации и особенности их использование на машинострои-тельных предприятиях в современных условиях / Л.П. Прокопишин // Весник Национального университета «Львівська політехніка». – 2008. – №628. – С. 628–633.
10. Birkinshaw, J., Mol, M. (2006). How Management Innovation Happens. MIT Sloan Management Review, July 1 // Retrieved from http:// sloanreview.mit.edu.
11. Донец Л. И. Управление формированием прибыли предприятия в рыночных условиях хозяйствова-ния: монография / Л. И. Донец, С. М. Баранцева. – Донецьк : Из-во ДонНУЕТ, 2008. – 255 с.
12. Седикова И. А. Инновационные методы управления предприятиями зернового подкомплекса / И. А. Седикова // Междунар. наук. журнал «Бизнес-информ». – Харьков, 2013. – № 1 (420). – С. 114 – 117.
13. Nordsieck F. Betriebsorganisation. Lehre und Technik, Textband / F. Nordsieck. – Stuttgart, 1934. – 268 p.
14. Седикова И. А. Организационные структуры управления как основа еффективного функционирова-ия предприятий / И. А. Седикова, С. В. Селихов // Економика пищевой промышленности. – 2015. – № 1 (25). – С. 53 – 55.

DOI:

Завантажити PDF