Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


THE DEVELOPMENT OF INNOVATION AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY

Cherniakova R

Key words: innovative activity;innovations;production;innovative development;management of innovations;business activity;food industry

Page: 62-66

Abstract

Innovative activity is an integral component of industrial and economic activities of the food industry, oriented the updating and improvement their of the productive forces and the organizational and economic relations. It aims at the creation and attraction of external environment of innovation, which would affect the increase of competitiveness, strengthen of market positions, and would ensure the prospects development of the enterprise.In this article the present state and the main tendencies of innovative activity of the enterprises of the food industry and their place in the industry of Ukraine is considered, the main problems of innovative development reveal. This article discusses the current situation and the main trends of innovation activities of the food industry and their place in the Ukrainian industry, the basic problems of innovative development. The author was analyzed innovation activities of the food industry, showing the sources of financing of innovative activity. The considered the food industry during the years 2005-2013 was carried financing of innovation, mainly from own funds. Analysis of the status of internal sources financing of innovative activity in the food industry showed that in spite of the presence in them reserves, these sources are not enough for the scale technical and technological modernization of enterprises, even under condition their future increase in. The author has offered the directions of development of management of innovations at the enterpris-es and options of improvement of a control system of innovations for the purpose of increase of efficiency of innovative activity of the enterprises of the food industry


Referencs

1. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. (2016, February). Retrieved from www.ukrstat.gov.ua
2. Komelina, O. V. (2009). Napriamky vdoskonalennia finansovoho mekhanizmu zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini v suchasnykh umovakh. Investytsii: Praktyka Ta Dosvid, 17, 21-28.
3. Krysanov, D. F. (2007). Innovatsiinyi faktor rozvytku kharchovoi promyslovosti Ukrainy. Ekonomika Ukrainy, 4, 71-81.
4. Poddierohin, A. M., & Kornyliuk, A. V. (2009). Innovatsii ta yikh finansove zabezpechennia v kharchovii promyslovosti Ukrainy. Finansy Ukrainy, 11, 94-100.
5. Statystychnyi zbirnyk «Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2011 rotsi». (2011, December). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Polokhala, V. I. (2009, November). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv. Retrieved from http://kno.rada.gov.ua
7. Deineko, L. V., Starshynska, L. V., & Kovalenko, A. O. (2003). Suchasnyi stan, problemy ta stratehiia rozvytku kharchovoi promyslovosti Ukrainy do 2011 roku. Ekonomika Promyslovosti Ukrainy, 127-135.
8. Tovsta, T. L. (2009). Innovatsiina aktyvnist diialnosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. Visnyk Natsionalnoho Universytetu «Lvivska Politekhnika», 628, 327.

DOI:

Download PDF