Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Чернякова Р.А

Ключеві слова: інноваційна діяльність;інновації;виробництво;інноваційний розвиток;управління інноваціями;підприємницька діяльність

Сторінки: 62-66

Анотація

У статті досліджується сучасний стан та основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості та її місце в промисловості України, розкриваються основні проблеми іннова-ційного розвитку. Також виявляються задачі, вирішення яких є необхідною передумовою інноваційного розвитку харчової промисловості. Запропоновано напрями розвитку управління інноваціями на підп-риємствах та варіанти удосконалення системи управління інноваціями з метою підвищення ефектив-ності інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості


Посилання

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
2. Комеліна О.В. Напрямки вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційної діяльнос-ті в Україні в сучасних умовах / О.В. Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №17. – С.21–28.
3. Крисанов Д.Ф. Інноваційний фактор розвитку харчової промисловості України / Д.Ф. Крисанов // Економіка України. – 2007. – №4. – С. 71 – 81.
4. Поддєрьогін А. М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 94–100.
5. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 році» [Електронний ре-сурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : матеріали парламентських слухань у ВРУ 17.06.2009 / За заг. ред. проф. В.І. Полохала // К.: Парламентське видання, 2009. – С.628. – Режим доступу : [http://kno.rada.gov.ua]
7. Сучасний стан, проблеми та стратегія розвитку харчової промисловості України до 2011 року / Л.В.Дейнеко, Л.В.Старшинська, А.О. Коваленко [та ін.] // Економіка промисловості України. – К.: РВПС Украї-ни НАН України, 2003. – С. 127–135.
8. Товста Т. Л. Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. Л. Товста // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 628. – 327 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Ekonomika/2009_628/51.pdf.

DOI:

Завантажити PDF