Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Іванченкова Л.В;Ткачук Г.О

Ключеві слова: фінансова звітність;внутрішньогосподарська (управлінська) звітність;функції звітності;бухгалтерський облік;управлінський облік

Сторінки: 73-80

Анотація

Надана розгорнута характеристика внутрішньогосподарської звітності підприємства. Дослі-джено та проаналізовано її різні категорії з авторським узагальненням. Систематизовано звітну внут-рішню інформацію промислового підприємства. Виділено категорії розподілу обліково-аналітичної ін-формації, що вдосконалюють діючу систему управління підприємства. Наведено склад управлінської (внутрішньогосподарської) звітності для промислового підприємства


Посилання

1. Мних Є.В. Становлення і перспективи розвитку сучасної системи бухгалтерського обліку і аудиту в Україні / Є.В. Мних // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 1. – С. 32–37.
2. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: [навч. посіб] / [Л.Є. Берадзе, Т.А. Бондар, М.О. Воронова та ін.] ; за заг. ред. Ю.А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2007. – 648 с.
3. Добровський В.М. Звітність підприємств: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / В.М. Доб-ровський. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.
4. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посіб] / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
5. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і ау-дит» вищих навчальних закладів / [Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська]; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – [2-е перероб. і доп.]. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 480 с.
6. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: [монографія] / П.Я.Хомин. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 288с.
7. Сторожук Т. М. Внутрішньогосподарська звітність підприємства: матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Научная мысль информационного века – 2012» : Экономические науки. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www. rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/.
8. Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова.– Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). – С. 270-279.
9. Бакаев А.С. Толковый бухгалтерский словарь / А.С.Бакаев. – М.: Бухгалтерский учет, 2006. – 164 с.
10. Брик Г. Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність аграрних формувань [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : Vinau_econ_2014_21(1)_ 18.pdf-Foxit Reader.
11. Тлучкевич Н.В. Формування системи внутрішньої управлінської звітності в сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Тлучкевич // Економіка АПК. – 2008. – №9. – С. 82-88.
12. Позов А. Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності промислових підпри-ємств : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / А. Х. Позов. – К., 2013. – 22 с.
13. Попов А. Н. Управленческая отчетность: критический анализ существующих подходов и определе-ний / А. Н. Попов // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6. – С. 753 – 757.
14. Шигун М. М. Види звітності підприємств: підходи до їх класифікації / М. М. Шигун, В. О. Іваненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжн. зб. наук. праць ЖДТУ, 2008. – Вип. 3 (12). – С. 432 – 443.
15. Король С. Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування / С.Я. Король // БізнесІнфом. – 2014. – № 7. – С. 325-327.
16. Гуренко Т.О. Формування внутрішньогосподарської звітності / Т.О.Гуренко, С.І.Деревянко, С.О.Олійник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 169: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, ч. 2. – С. 101-107.
17. Аверчев И.В. Управленчесий учет и отчетность: постановка и внедрение / И.В. Аверчев. – М.: Вер-шина, 2006. – 512 с.
18. Іванюта П.В.. Внутрігосподаський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогоспо-дарських господарюючих субєктів / П.В.Іванюта, З.М.Левченко. – К.: Центр навч.літ-ри, 2006. – 368 с.
19. Маренич Т.Г. Внутрішньогосподаська звітність агофомувань в системі управління виробництвом / Т.Г.Маренич // Економіка АПК. – 2005. – №3. – С. 63-71.
20. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко ; за заг. ред. О.Д. Гу-дзинського. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 212с.

DOI:

Завантажити PDF