Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


METHODICAL APPROACH TO EVALUATION OF REPRODUCTION EFFICIENCY OF COOPERATIVE SUPPLY CANAL IN GRAIN MARKET OF UKRAINE

Nikishina O.

Key words: serving cooperatives the grain; individual farms; value added; reproduction efficiency; cooperative and cor-porate supply channels; agrologistic system

Page: 3-15

Abstract

Article is devoted to evaluation the reproduction efficiency of cooperative and corporate ag-rologistic systems. Results analysis showed that in grain market of Ukraine the share of corporate sector in the production of grain crops was 66,1 %, the individual sector – 33,9 %, and has a tendency to grow. Individual farms produce low-profit, but socially important kinds of grains (particularly, rye, oats, millet, barley), providing 69 % of domestic grain consumption. Subjects ensure national food security in grain market provides individual sector.
Analysis showed that high profitability of agricultural holdings does not provide reproduction devel-opment of strategic grain market, on the contrary, generates structural and financial deformations in mar-ket system. Substantiated necessity the development of cooperative agrologistics systems, which will al-low to increase the value added in agrarian sector of grain market, and to support least protected coopera-tive associations, whose activities is socio-economic and ecological orientation and meets the economic interests of state and society.
Developed methodical approach to evaluation of reproduction efficiency of sales channels, which provided a comparative analysis of added value, profitability grain and reproduction profitability at all stag-es of logistics chain «field - grain elevator – port». Using the proposed methodological approach, conduct-ed evaluation of efficiency of corporate and cooperative supply channels in grain market, which has proved a higher reproduction efficiency of cooperative channel grain realization (60,4 % in domestic market and 82,9 % in foreign market).
Substantiated basic mechanisms of state support for creation and development of serving coopera-tives the grain in Ukraine, namely: priority to the inclusion of cooperatives in composition of participants of interventional procurement of Agrarian Fund, programs to stimulate the production of strategic types of cereals; provision of state investment support for building cooperative grain elevators; development of in-tegration ties of cooperatives with grain processing enterprises; activization functioning of local agricultural advisory service; system monitoring of activities of grain cooperatives.


Referencs

1. Borodina, O. M., & Prokopa, I. V. (2015). Podolannia strukturnykh deformatsii v ahrarnomu sektori Ukrainy: Instytutsializatsiia i modernizatsiia malo tovarnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva. Ekonomika Ukrainy, 4, 88-96.
2. Velychko, O. P. (2012). Korporatyvna i kooperatyvna lohistyka v ahrobiznesi. Visnyk Natsi-onalnoho Khmelnytskoho Universytetu, 2(199), 15-17.
3. Lupenko, O. I., Malik, M. I., & Zaiats, V. M. (2013). Stratehichni Napriamy Rozvytku Pidpryiemnytstva I Kooperatsii v Silskomu Hospodarstvi Na Period Do 2020 Roku. K.: NNTs IAE, 2013.
4. Bondarchuk, V., & Moldovan, L. (2014). “Experience of Canada and the European Union in Policy to Support Development of Agricultural Service Cooperatives. Retrieved from http://www.zerno.org.ua/download/file/53.
5. Solopov, V. A. (2006). Razvytye rehyonalnoho rыnka zerna y khleboproduk. Mychuryn.
6. Franchenko, L. O. (2013). Optymizatsiia kanaliv prosuvannia vyrobnykamy zerna na svitovyi rynok. Ekonomika APK, 9, 136-141.
7. Shebanin, V. S. (2013). Rozvytok kooperatsii v APK: Problemy ta napriamy yii podolannia. Ekonomika APK, 2, 9-12.
8. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Rozdil «Ekonomichna diialnist». (2015). Retrieved 2016, from http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Zhuk, I. M. (2015). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 rik. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.
10. Prokopenko, O. M. (2015). Roslynnytstvo Ukrainy: Statystychnyi zbirnyk. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.
11. Nikishina, O. V. (2014). Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine. Nauka I Studia, 1(111), 105-111.
12. Krykavskyi, I. V., & Chornopyska, N. V. (2009). Lohistychni systemy. Lviv: Lvivska politekhnika.
13. Novikov, G. (2014). Cooperatives allow economically survive the farms. Retrieved 2016, from http://agrokraina.com.ua/agropolicy/172-gennadij-novikov-kooperativi-dozvolyat-ekonomichno-vizhiti-gospodarstvam.html.
14. Nikishina O. V. (2014). Criterion of Value Added in Assessing Efficiency of Integrated Markets Grain and Products his Processing in Ukraine. Nauka i Studia, 20 (130), 52 – 57.
15. Bokii, O. V. (2014). Stvorennia dodanoi vartosti v lantsiuhu «zerno – boroshno – khlib. Retrieved 2014, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3688
16. Prokopenko, O. M. (2015). Osnovni ekonomichni pokaznyky vyrobnytstva produktsii silskoho hospodarstva v silskohospodar-skykh pidpryiemstvakh za 2014 rik: Statystychnyi biuleten. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.
17. Ofitsiinyi sait DP «Kulindorivskyi kombinat khliboproduktiv». (2015). Retrieved 2016, from http://www.bogumyla.odessa.ua/pages/prices.html.
18. Pro kooperatsiiu: Zakon Ukrainy № 1087-IU vid 10 lypnia 2003 r. Redaktsiia vid 06.11.2014 r. (2014). Retrieved 2016, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
19. Development project of granaries and agricultural cooperatives in Ukraine: Canadian cooperative grain project (2016) Development project of granaries and agricultural cooperatives in Ukraine: Canadian cooperative grain project (2016). (2016). Retrieved 2016, from http://www.zerno.org.ua/zernovyi
20. Polozhennia pro Departament naukovo-osvitnoho zabezpechennia ta rozvytku pidpryiemnytstva na seli Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy: Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky № 122 vid 06 kvitnia 2016 r. (2016). Retrieved 2016, from http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=3047

DOI:

Download PDF