Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ECONOMY OF IMPRESSIONS - CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF SOCIAL PRODUCTION

Dyshkantiuk O.

Key words: economy experiences; hospitality; final and intermediate services; product hospitality chain logistics; green logistics

Page: 3-9

Abstract

In the article the preconditions of experience economy development as the current stage of social
production is provided. It based on the advantages from simple consumer preferences for services and
goods that in a competitive are equal, to getting impressions of their purchase. The factors, affecting the
transaction and the transaction costs of multivariate search services are defined, the main of them are: time
expenses, subjective assessments, the complexity of the valuation ratio of quality, price, experience and
other consumer preferences of goods or services. Hospitality is considered as the impression that people
obtained by the services of the first and second levels, which are divided into intermediate and final.
It is proved that the intermediate level necessary refer to individual services that do not require complex
of related services that are in the logistics chain; services of second level or final services including
complex infrastructure sector services of hospitality and form its product. Hospitality product is defined as a
complex of aggregate services, connected among themselves by the logistics chain that combines a set of
intermediate services of various infrastructure sectors (or within the sector), in which the hospitality product is
obtained. Proved that the longer hospitality logistics chain obtain the final product, requires more services
that are final in the one logistics chain and intermediate in others.


Referencs

1. Pro Prohramu diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy "Nazustrich liudiam" : zatv. Postanovoiu Kabinetu
Ministriv Ukrainy vid 04.02.2005 r. № 2426-IV . (2005). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 6, 348.
2. Pro zatverdzhennia Prohramy diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy "Ukrainskyi proryv: dlia liudei, a ne
politykiv" : zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.01.2008 r. № 14 . (2008). Retrieved October, 2016,
from Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001120-08
3. Prohrama ekonomichnykh reform na 2010 – 2014 roky "Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna
ekonomika, efektyvna derzhava" . (2010, June 2). Retrieved October, 2016, from
http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
4. Pro zatverdzhennia pereliku proektiv iz priorytetnykh napriamiv sotsialno-ekonomichnoho ta kulturnoho
rozvytku (natsionalni proekty) . (2010, December 8). Retrieved November, 2016, from http://document.ua/prozatverdzhennja-pereliku-proektiv-iz-prioritetnih-naprjam-doc43382.html
5. Stratehiia staloho rozvytku "Ukraina - 2020". (2015, January 12). Retrieved November, 2016, from
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.htm
6. Elkanova, D. Y., Osypov, D. A., Romanov, V. V., & Sorokyna, E. V. (2009). Osnovы yndustryy
hostepryymstva. M.: Dashkov y Ko.
7. Mydlton, V. (2009). Menedzhment turyzma. M.: Iunyty.
8. Sahalakova, N. O. (2015). Kharakterystyka turystychnoho produktu yak spetsyfichnoho ob’iektu tsinoutvorennia
. Investytsii: praktyka ta dosvid, 17, 27-33.
9. Vebster , N. Tolkovыi slovar . Retrieved November, 2016, from http://slovar-vocab.com/english/merriamwebster-dictionary.html.
– Zahl. z ekranu
10. Dyshkantiuk, O. V., & Yatsenko, V. (2016). Theoretical and methodological principles of development
strategic planning of hospitality industry . Kontseptualni zasady ekonomichnoho zrostannia v umovakh hlobalizatsii,
443-454.
11. Dyshkantiuk, O. V. (2016). Formuvannia infrastrukturnoho zabezpechennia sfery hostynnosti. Ekonomist,
7, 25-28.

DOI:

Download PDF