Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRI-FOOD SPHERE OF THE REGION ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH

Samofatova V.

Key words: cluster; cluster approach; sustainable development; agri-food sphere; region; SWOT- analysis

Page: 10-14

Abstract

The article defines the essence and preconditions of clusters formation. The concept of the agri-food

cluster as a multidimensional system related forms of organization activities, integrated with the objective of

resolving interlinked problems. Given the specific characteristics of clusters and their main differences from

traditional forms of cooperation and integration. Noted that the agri-food clusters can become one of the

tools to create the most efficient production to provide the population with food and sustainable agri-food

sector development of the regions. The accented attention that the formation of the region\'s growth points

and industries, the multipliers will contribute to the creation of a releaser for development of economy and

solution of social and environmental problems. The analysis of conceptual approaches to the formation and

development of clusters. It identifies basic advantages for each group of cluster members. Attention is ac-
cented on expediency of creation and functioning of clusters in the agri-food sphere of the southern region.

Noted, that the Southern region includes three areas of the south of Ukraine – Nikolayev, Odessa and Kher-
son. The conclusion is made about the great scientific potential of the southern region. The possibilities of

the agri-food sector development in the southern region using the SWOT-analysis as a strategic planning

instrument. The results of the SWOT-analysis positively characterize the opportunities for sustainable devel-
opment of agricultural sphere of the region based on the cluster approach.


Referencs

1. Sabluk, P. T., & Kropyvko, M. F. (2010). Klasteryzatsiia yak mekhanizm pidvyshchennia
konkurentospromozhnosti ta sotsialnoi spriamo-vanosti ahrarnoi ekonomiky. Ekonomika APK, 1, 3-12.

2. Porter, M. (1993). Mezhdunarodnaia konkurentsyia: Konkurentnыe preymushchestva stran. M.:
Mezhdunarodnыe otnoshenyia.

3. Odintsov, O. M. (2016). Formuvannia peredumov klasternoi orhanizatsii ahropromyslovoho vyrobnytstva.
Kyiv.

4. Husakov, V. E. (2016). Kontseptsyia sozdanyia y funktsyonyrovanyia klasternыkh struktur v ahrarnom
komplekse. Vestsi Natsыianalnai Akademy Navuk Belarusi. Ser. Ahrarnыkh Navuk, 3, 19-25.

5. Mazniev., H. I. (2013). Innovatsiini tekhnolohichni klastery: Osoblyvosti ta zasterezhennia. Ekonomika
APK, 8, 63-67.

6. Nikulina, V. B. (2015). Teoretychni aspekty formuvannia ahropromyslovykh klasteriv. Naukovyi Visnyk
Chernivetskoho Universytetu, 750, 46-51. Received 29 October 2016.

7. Bakum, V. V. (2009). Metodolohiia rozrobky ahropromyslovykh klasternykh utvoren rehionu. Ekonomika
APK, 4, 38-44.

8. Zahalna informatsiia pro rehion. Khersonska torhovo-promyslova palata. (2016). Retrieved 2016, from
http://www.tpp.ks.ua/khersonskij-region.html

9. Ukaz Prezydenta Ukrainy No440/2016 «Pro prysudzhennia Derzhavnykh premii Ukrainy v haluzi nauky i
tekhniky 2015 roku. (2016). Retrieved 2016, from http://www.president.gov.ua/documents/4402016-20593

10. Stupak, S. M. (2012). Formuvannia modeli innovatsiinoho klastera na bazi khlibopekarskoi haluzi
odeskoho rehionu. Visnyk Sotsialno-ekonomichnykh Doslidzhen, 1.

DOI:

Download PDF