Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


COMPETITIVENESS: ESSENCE AND OBJECTS OF THE RESEARCH

Baraniuk K.

Key words: Competitiveness; competitiveness facilities; competitiveness of the enterprise; small business; food industry

Page: 33-39

Abstract

The aim of the article is to analyze the scientists work for the formation of the concept of categoricalunit
"Competitiveness", its classification, as well as objects of its research in order to identify possible future
prospects for the development of the food industry, including small businesses and ensuring their competitiveness,
its management on Ukrainian domestic market.
Researches show that a lot of scientists and economists is dedicated to, whether their scientific
works defining the essence of competitiveness, its classification, forms and types. The category of "competitiveness"
in the studies of both Ukrainian and foreign scientists treated differently and is a broader concept,
which does not have a uniform approach in determining both the nature and types of. The study used the
methods of comparative analysis (analysis of approaches to the formation of the concept of a category
"competitiveness", "the company\'s competitiveness", "competitiveness of small businesses").
Studies have confirmed that for the proper presentation of the results of each business, you must
have a high level of competitiveness of enterprises and products. For the future prospects of the effectiveness
of it is of small food businesses in the Odessa region, and to ensure their competitiveness and its management in the domestic market of Ukraine conducted the "competitive" category, improved definition of the
essence, "the competitiveness of small businesses."
To ensure the competitiveness of small businesses is necessary to study its methods of assessment
and establish a system of its management, which requires further study.


Referencs

1. Pavlov, O. I., Kozak, K. B., & Krisanov, D. F. (2015). SotsIo-ekologo-ekonomIchniy rozvitok agroprodovolchoYi
sferi UkraYini v suchasnih umovah: problemi ta shlyahi Yih rozvyazannya . Odesa: Astroprint.
2. Baranyuk, Н.. O. (2016). Aspekti zabezpechennya efektivnogo funktsIonuvannya pIdpriEmstv malogo
bIznesu harchovoYi promislovostI . EkonomIchnI ta sotsIalnI aspekti rozvitku UkraYini na pochatku HHI stolIttya: IV
mIzhnar. nauk.-prakt.konf., 245-249.
3. Vaskovska , K. O. (2010). SutnIst kategorIYi «konkurentospromozhnIst dIyalnostI pIdpriEmstva» .
Naukoviy vIsnik ODEU, 10(111), 165-173.
4. Kuprina N. M. (2011). Konkurentosposobnost predpriyatiya: vidyi i uroven . Formuvannya ri-nkovoYi
ekonomIki: zb. nauk. prats – Spets. Vip. RegIonalniy rozvitok UkraYini: problemi ta perspektivi. , (1), 567-570.
5. Kuprina, N. M., Baranyuk, H. O., Nemchenko, V. V., TrIshin, F. A., Ivanchenkova, L. V., & Tkachuk, G.
O. (2016). Stan ta regulyuvannya efektivnostI funktsIonuvannya pIdpriEmstv malogo bIznesu: aktualniy aspekt. Odesa:
FenIks.
6. Kuprina, N. M. (2016). Vlasna ta ob’Ednana dIyalnIst pIdpriEmstv: aspekti viznachennya efektivnostI.
EkonomIchnI ta sotsIalnI aspekti rozvitku UkraYini na pochatku HHI stolIttya: IV mIzhn. nauk.-prakt.konf., 250-255.
7. Vaskovska , K. O. (2015). Rozvitok, upravlInnya konkurentospromozhnIstyu pIdpriEmstv harchovoYi
promislovostI. Odesa.
8. Levitska , A. O. (2011). DoslIdzhennya evolyutsIYi viznachennya ta traktuvannya konkurentospromozhnostI
pIdpriEmstva. VIsnih Hmelnitskogo natsIonalnogo unIversitetu, 3, 200-204.
9. LIschuk , V. I. (2010). MIzhnarodna konkurentospromozhnIst ekonomIki kraYini: teorIya, rIvnI, skladniki.
Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/ekonomika/2010_19/R1/Lishchuk.pdf.
10. Osipov, V. M. (2010). TransformatsIya strategIYi pIdvischennya konkurentospromozhnostI regIonu v
umovah novoYi ekonomIki . EkonomIchnI InnovatsIYi, 40, 283-296.
11. Porter , M. (2006). Konkurentsiya. Vilyams.
12. Porter , M. (2001). Konkurentsiya. Vilyams.
13. Grinko, T. V. (2004). Faktori konkurentospromozhnostI pIdpriEmstv . Derzhava ta regIoni, 2, 50-53.
14. Chernega , O. B. (1999). Upravlenie konkurentosposobnostyu v usloviyah transformatsii ekonomicheskih
otnosheniy . Donetsk: Chernega O.B. Upravlenie konkurentosposobnostyu v usloviyah transformatsii ekonomicheskih
otnosheniy.
15. Fathutdinov, R. A. (2000). Konkurentosposobnost: ekonomika, strategiya, upravlenie . M.: INFRA – M.
16. Perskogo, Y. K., & Kalyuzhnovoy, N. Y. (2003). Konkurentosposobnost regionov: teoretiko-prikladnyie
aspektyi. M.: TEIS.
17. The Global Competitiveness Report 2009-2010 . (2010). The World Economic Forum. – Geneva. Retrieved
October, 2016, from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2009-10.pdf

DOI:

Download PDF