Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


THE DEVELOPING TRENDS OF THE ITALIAN AND UKRAINIAN VITICULTURE AND WINERIES

Kalaman O.;Babenko K.

Key words: competitive ability;wine industry;wineries;winemaking;processing of wine materials;viticulture

Page: 3-9

Abstract

The world experience of viticulture development and winemaking is analyzed in this article. It is es-tablished that the experience of Italy is the most acceptable example for Ukrainian winegrowers. The analy-sis of wine industry development in Ukraine and Odessa region is carried out general. The dynamics of grape production and the processing of wine materials in different areas as well as the inside and outside factors making impact on development of wineries are also analyzed.


Referencs

1. Istoriia vynohradarstva. Retrieved February, 2017, from http://vinograd.info/info/grozdya-zdorovya/ istoriya-vinogradarstva.html

2. Stan vynorobnoi haluzi u sviti. Retrieved February, 2017, from http://take-profit.org/economicnews.php

3. Derzhavnyi komitet statystyky – 2015r. Retrieved February, 2017, from http://www.ukrstat.gov.ua/

4. Myrovoi vynnыi rыnok: pereraspredelenye syl. Retrieved February, 2017, from http://ubr.ua/market/agricultural-market/vinnyi-rynok-otrezvliaushie-tendencii-261254

5. Prysiazhniuka, M. V., Zubtsia, M. V., Sabluka, P. T., Mesel-Veseliaka, V. I., & Fedorova, M. M. (2011). Ahrarnyi sektor rozvytku Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku). K.: NNTs IAE.

6. Zakon Ukrainy «Pro vynohrad ta vynohradne vyno» vid 16.06.2005 roku № 2662-IV: za stanom na 04.09.2014 r. (n.d.). Retrieved February, 2017, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2662-15/page

7. Vynohradnyi kadastr Ukrainy . (2009). K.: Minahropolityky, UAAN, Tsentr derzhrodiuchist.

8. Vysnovky shchodo vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2012 rik . (2012). Retrieved February, 2017, from http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16741935/Visnovok_2012.pdf

9. Pererobka vynohradu ta vyrobnytstvo vynomaterialiv u 2015 rotsi. Ekspres-vypusk vid 14.01.2016 r. №2/0/06.2vn-15. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy . (2016). Retrieved 2017, from http://www.ukrstat.gov.ua

10. Haluzeva Prohrama rozvytku vynohradarstva ta vynorobstva Ukrainy na period do 2025 roku. Nakaz Minahropolityky Ukrainy, Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk vid 21.07.2008 roku № 444/74. (n.d.). Retrieved February, 2017, from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN40145.html

11. Popova, M. M. (2013). Suchasnyi stan i tendentsii rozvytku vynohradarsko – vynorobnoi haluzi v Ukraini. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 4, 199-207.

12. Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini na 2015 rik. . (2015). K.: Derzhav-na veterynarna ta fitosanitarna sluzhba Ukrainy.

DOI:

Download PDF