Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА УКРАЇНИ ТА ІТАЛІЇ

Каламан О.Б.;Бабенко К.С.

Ключеві слова: конкурентоспроможність;виноробна галузь;виноробні підприємства;виробництво вина;переробка виноматеріалів;виноградарство

Сторінки: 3-9

Анотація

У статті проведено аналіз світового досвіду розвитку виноградарства і виноробства. Виявлено загальні тенденції в процесі його розвитку і становлення. Показані складні етапи українського вино-робства. Особливу увагу приділено проблемам виноградарства країни. Відображено залежність гото-вої продукції від ряду факторів таких, як проблеми законодавчої бази, недостатнє фінансування вино-градарства і виноробної галузі, відсутність необхідної підтримки на державному рівні, неправильної політики в сфері вирощування конкретних сортів і інших значущих моментів. Тому, як найбільш опти-мальний для використання, пропонується досвід Італії у виноробній галузі. У процесі проведених досліджень встановлено, що дійсно досвід Італії є найбільш прийнятним прикладом для українських виноробів. Це стосується як виробництва виноматеріалів, так і готової виноробної продукції. Однак, в такому використанні також присутні ряд важливих аспектів. Зокрема, на європейському ринку далеко не всі сорти, районовані в Україні, користуються попитом. При цьому, слід приділити особливу значення популярності виробництва солодких і напівсолодких вин для внут-рішнього українського ринку. У переважній більшості вітчизняних виноградарських господарств представлені старі наса-дження і малопродуктивні столові сорти, які сьогодні вже не можуть задовольнити попит на свіжу продукцію виноградарства, і потребують оновлення. Істотний недолік столового виноградарства в Україні - це невелика питома вага в промисловому наборі сортів раннього терміну дозрівання, які мають високі товарні якості. Саме за рахунок збільшення площ сортів винограду надранніх, дуже раннього і раннього термінів дозрівання можна було б досягти нормативного споживання населенням свіжого винограду, з одного боку, і підвищення прибутковості виноградарських підприємств за рахунок високої ціни на ранню виноградну продукцію, з іншого боку. На думку авторів, розширення площ під ранньостиглий сорт столового винограду є резервом підвищення економічної ефективності діяльності виноградарсь-ких підприємств. Тому в статті розглянуті основні напрями розвитку самої передової виноробної обла-сті - Одеської. На основі проведеного аналізу розвитку виноробної галузі в Україні та Одеській області зроб-лені висновки про перспективи і стратегічне значення виноробства для України. Для порівняння також проаналізовано динаміку виробництва винограду і переробки виноматеріалів в різних областях країни. Окремо виділені внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на розвиток виноробних підприємств.


Посилання

1. Історія виноградарства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vinograd.info/info/grozdya-zdorovya/ istoriya-vinogradarstva.html

2. Стан виноробної галузі у світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://take-profit.org/economicnews.php

3. Державний комітет статистики – 2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

4. Мировой винный рынок: перераспределение сил [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ubr.ua/market/agricultural-market/vinnyi-rynok-otrezvliaushie-tendencii-261254

5. Аграрний сектор розвитку України (стан і перспективи розвитку)/ [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т., та ін.] ; за ред. М.В.Присяжнюка, М.В.Зубця, П.Т.Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М.Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

6. Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16.06.2005 року № 2662-IV: за станом на 04.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2662-15/page

7. Виноградний кадастр України / Мінагрополітики, УААН, Центр держродючість. – К., 2009 р. – 100 с.

8. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16741935/Visnovok_2012.pdf

9. Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у 2015 році. Експрес-випуск від 14.01.2016 р. №2/0/06.2вн-15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

10. Галузева Програма розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року. Наказ Мінагрополітики України, Української академії аграрних наук від 21.07.2008 року № 444/74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN40145.html

11. Попова М.М. Сучасний стан і тенденції розвитку виноградарсько – виноробної галузі в Україні / М.М. Попова // Вісник Харківського національного аграрного університету. – 2013. – №4. – C.199 – 207.

12. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2015 рік. Державна ветери-нарна та фітосанітарна служба України. – К., 2015. – 467 с.

DOI:

Завантажити PDF