Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ ТОВАРНОГО РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ХЛІБОПРОДУКТІВ)

Нікішина О.В.

Ключеві слова: ціновий моніторинг та аналіз;вертикально суміжні ринки;логістичний ланцюг; ринок хлібопродуктів;селективні регуляторні заходи

Сторінки: 10-20

Анотація

Обґрунтовано методологічний підхід до цінового моніторингу товарного ринку, що поєднав кон- цептуальний і методичний базиси, циклічну природу системи цінового моніторингу та її складові. Запро- поновано методичний підхід до цінового моніторингу ринку з акцентом на оціночний базис у розрізі голо- вних напрямів моніторингу, які мають специфічні складові та оцінюються за допомогою множини аналі- тичних показників, у т.ч. інноваційних. Проведено контурний ціновий моніторинг вітчизняного ринку хлі- бопродуктів, який довів прикладну значимість нових цінових показників та методик аналізу (зокрема, ці- нового логістичного балансу, коефіцієнтів дискримінаційності цін) і дозволив визначити низку закономір- ностей і співвідношень, врахування яких у регуляторних заходах держави покликано підвищити їх ефек- тивність.


Посилання

1. Бутенко А. И. Конъюнктура рынка / А. И. Бутенко, В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. – Одесса: Феникс,
1998. – 190 с.

2. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: [монографія] / За ред.
М. Я. Дем’яненка. – К.: ННЦ Інститут аграрної економіки, 2011. – 372 с.

3. Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз / За ред.
В. О. Точиліна; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К.: Фенікс, 2009. – 640 с.

4. Павленко А.Ф. Маркетингова цінова політика: [монографія] / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв. – К.:
КНЕУ, 2004. – 332 с.

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – [7-е изд., испр.].
– Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 703 с.

6. Gluschenko, K.P. (2010). Spatial integration of commodity markets: the basics. Retrieved from
http://www.econom.nsu.ru/staff/chair_et/gluschenko/Teaching/Papers/1-2.pdf.38

7. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – VI,
724 с.

8. Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку: [монографія] /
О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.

9. Нікішина О. В. Методичні засади критеріальної оцінки відтворювальних процесів на інтегрованому
зерновому ринку України / О. В. Нікішина // Економіка: реалії часу. – 2014. – №2 (12). – С.139-149.

10. Nikishyna, O. V. (2014). Criterion of Value Added in Assessing Efficiency of Integrated Markets Grain
and Products his Processing in Ukraine. Nauka i Studia, 20 (130), 52 – 57.

11. Статистичний щорічник України за 2015 рік / За ред. І.М. Жук. – К.: Державна служба статистики
України, 2016. – 574 с.

12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
//http://www.ukrstat.gov.ua/

13. Booth O.(2010). Overview market of macaroni products. World products, 2 (61), 5-7.

14. Dovga, T. A. (2015). Practical use of elasticity demand concept when substantiating enterprise’s pricing
policy. Retrieved from http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/section3/dovga/.

DOI:

Завантажити PDF