Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


STUDY CATERING MARKET OF UKRAINE ON THE EXAMPLE OF THE ORGANIZATION OF SCHOOL NUTRITION

Svystun T.;Lianna A.

Key words: catering;school meals;children;health

Page: 21-24

Abstract

The article considers the necessity of organizing of school feeding as one of the main factors of
maintaining the health of children. Examples are given of the organization of schoolchildren\'s meals abroad.
The state of nutrition organization of schoolchildren in Ukraine is analyzed and ways of its improvement are
suggested.
The problem of the correct organization of school meals is not only medical, but has also got great
social significance, since it is the determining factor of all subsequent development of man.
For Ukraine, the main direction for improving the existing situation with the organization of school
meals is more complete provision of appropriate products of children\'s and dietary nutrition, comprehensive
state support for domestic producers of these products.
To improve the organization of nutrition of schoolchildren, is necessary to have the scientific support
and development of teaching materials on optimizing diet, criteria and methods of assessment of nutritional
status, with inclusion of health care students, in the standards as well as providing information on the basics
of proper nutrition for a wide audience of specialists and the population, and as well as the education programs
of the population.


Referencs

1. Koreniev , N. M., & Danylenko, H. M. (2003). Zdorov’ia shkoliariv, sohodennia ta problemy na perspektyvu
. Okhorona zdorov’ia Ukrainy, 1(8), 49-54.
2. Nedilko , V. P. (2004). Shliakhy pokrashchennia zdorov’ia shkoliariv . Hihiiena naselenykh mists, 44, 56.
3. Pro zatverdzhennia norm kharchuvannia u navchalnykh ta dytiachykh zakladakh ozdorovlennia ta vidpochynku
: za stanom na 23.03.2016. (2016). Retrieved February, 2017, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1591-
2004-p
4. Kuchma, V. R. (2001). Kompleksnыi podkhod k okhrane zdorovia podrostkov v obrazovatelnыkh uchrezhdenyiakh,
sodeistvuiushchykh ukreplenyiu zdorovia. Sovremennыi podrostok, 28-36.
5. Babiuk, [A. V., Makarova, O. V., Rohozynskyi, M. S., Romaniv, L. V., & Fedorova, O. I. (2005). Bezpeka
kharchuvannia: suchasni problemy. Chernivtsi: Knyhy – XXI.
6. Vyshnevskyi, V. %. (2002). Zdorovesberezhenye v shkole (pedahohycheskye stratehyy y tekhnolohyy).
M.: Teoryia y praktyka fyzycheskoi kulturы.
7. Khrypkova, A. H., & Kolesov, D. V. (1998). Hyhyena y zdorove shkolnyka . M.: Prosveshchenye.
8. Parkhomenko, L. K. (2006). Medykosotsyalnыe problemы sokhranenyia zdorovia podrostkov v Ukrayne .
Retrieved February, 2017, from Rezhym dostupa: http://pediatric.mif–ua.com/archive/issue207/article210/.
9. Serheta, I. V., & Bardov, V. H. (1997). Orhanizatsiia vilnoho chasu ta zdorov’ia shkoliariv . Vinnytsia:
RVV VAT “Vinobldrukarnia”.
10. Orhanizatsiia kharchuannia shkoliariv za kordonom . (2012). Retrieved February, 2017, from
http://www.profiz.ru/sec/5_2012/shkolnoe_pitanie/
11. Shkilne kharchuvannia za kordonom. Retrieved February, 2017, from
http://www.pitportal.ru/school_lunch/4218.html

DOI:

Download PDF