Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Свистун Т.В. ;Лянна А. С.

Ключеві слова: організація харчування;шкільне харчування;діти;здоров’я

Сторінки: 21-24

Анотація

У статті розглянута необхідність організації шкільного харчування як одного з основних чинни-
ків підтримки здоров\'я дітей. Наведені приклади організації харчування школярів за кордоном. Про-
аналізовано стан організації харчування школярів в Україні та запропоновано шляхи його покращення.


Посилання

1. Коренєв Н.М. Здоров’я школярів, сьогодення та проблеми на перспективу / Н.М. Коренєв, Г.М. Да-
ниленко // Охорона здоров’я України. – 2003. – № 1(8). – 49-54 с.
2. Неділько В.П. Шляхи покращення здоров’я школярів / В.П.Неділько, Т.М. Камінська, С.А. Руденко
// Гігієна населених місць. – 2004. – Вип. 44. – 56 с.
3. Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
: за станом на 23.03.2016. / Кабінет міністрів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п
4. Кучма В.Р. Комплексный подход к охране здоровья подростков в образовательных учреждениях,
содействующих укреплению здоровья / В.Р.Кучма // Современный подросток: материалы конф., 4–5 декабря
2001 г.: тезисы докл. – М., 2001. – 28–36 с.
5. Безпека харчування: сучасні проблеми: [посібник-довідник] / [А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С.
Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова]. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – 456 с
6. Вишневский В.А. Здоровьесбережение в школе (педагогические стратегии и технологии) / В.А.
Вишневский. – М.: Теория и практика физической культуры, 2002. – 270 с.
7. Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье школьника / Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. – М.: Просвещение,
1988. – С. 91–99
8. Пархоменко Л.К. Медикосоциальные проблемы сохранения здоровья подростков в Украине [Элек-
тронный ресурс] / Л.К. Пархоменко // Здоровье ребенка. – 2006. – № 1. – Режим доступа: http://pediatric.mif–
ua.com/archive/issue207/article210/.
9. Сергета І.В. Організація вільного часу та здоров’я школярів / І.В.Сергета, В.Г.Бардов. – Вінниця:
РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1997. – 292 с.
10. Організація харчуання школярів за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.profiz.ru/sec/5_2012/shkolnoe_pitanie/
11. Шкільне харчування за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.pitportal.ru/school_lunch/4218.html

DOI:

Завантажити PDF