Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ANALYSIS AND STRUCTURING OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF INFLUENCE ON COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

Baraniuk Kh.

Key words: Competitiveness;competitiveness factors of enterprises;small business enterprises;food industry

Page: 30-37

Abstract

The article describes the main factors that affect the competitiveness and efficiency of enterprises including
small business enterprises in the food industry. The study of the stages of regular activities of the
enterprise was made and the classification of external and interrnal factors that affect the efficiency and
competitiveness of the enterprise in the context of the stages of its implementation was considered.


Referencs

1. Baraniuk , K. O. (2016). Konkurentospromozhnist: sutnist ta ob’iekty doslidzhennia . Ekonomika kharchovoi
promyslovosti, 8(4), 33-39.
2. Pavlov, O. I. (2015). Sotsio-ekoloho-ekonomichnyi rozvytok ahroprodovolchoi sfery Ukrainy v suchasnykh
umovakh: problemy ta shliakhy yikh rozviazannia . Odesa: Astroprynt.
3. Valuiev, B. I. (2001). Teoriia bukhhalterskoho obliku. Odesa: Prynt Maister.
4. Khvychyia, L. (1998). Obespechenye konkurentosposobnosty fyrmы. ByznesYnform, 5, 79.
5. Pustova, N. O. (2006). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti
pidpryiemstv (za materialamy kharchovykh pidpryiemstv Khersonskoho rehionu). K.
6. Vaskovska, K. O. (2015). Rozvytok upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti.
Odesa.
7. Alokhin, O. B. (2011). Prymenenye metodov systemnoho analyza v zadachakh planyrovanyia deiatelnosty
po povыshenyiu konkurentosposobnosty predpryiatyi . Ekonomika: realii chasu, 1, 180-186.
8. Savitskyi , A. V. (2013). Formuvannia konkurentnoho potentsialu pidpryiemstva v systemi vplyvu zovnishnikh
ta vnutrishnikh faktoriv pidvyshchennia yakosti produktsii. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu,
5(1), 166-168.
9. Huzar , B. S. (2012). Osnovni faktory vplyvu na konkurentospromozhnist produktsii. Innovatsiina ekonomika,
11(37), 277-280.
10. Zaitseva , L. O. (2012). Klasyfikatsiia faktoriv konkurentospromozhnosti pidpryiemstva . Visnyk skhidnoukrainskoho
natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 8(179), 293-300.
11. Maliuha, L. M. (2012). Upravlinnia faktoramy konkurentospromozhnosti pidpryiemstv . Innovatsiina ekonomika,
11(37), 88-91.
12. Smoleniuk , P. S. (2012). Pidvyshchennia yakosti produktsii – osnovna umova zabezpechennia yii konkurentospromozhnosti
. Innovatsiina ekonomika, 5(31), 64-68.
13. Kuzmynych, H. H. (2011). Faktorы, vlyiaiushchye na konkurentosposobnost predprynymatelskykh struktur.
Retrieved February, 2017, from http://comnaua.isea.ru/files/s1/37%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87.
pdf
14. Zaitseva , L. O. (2012). Klasyfikatsiia faktoriv konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Retrieved February,
2107, from
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/525/zaitseva%201%2012%20052012.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
15. Kupryna, N. M. (2011). Konkurentosposobnost predpryiatyia: vydы y uroven . Formuvannia rynkovoi ekonomiky:
zb. nauk. prats. – Spets. Vyp. Rehionalnyi rozvytok Ukrainy: problemy ta perspektyvy, 576-570.

DOI:

Download PDF