Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Баранюк Х.О.

Ключеві слова: Конкурентоспроможність;фактори конкурентоспроможності підприємства;підприємство малого бізнесу;харчова промисловість

Сторінки: 30-37

Анотація

В статті розглянуто основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність та ефективність
діяльності підприємства, в т.ч. підприємств малого бізнесу в харчової промисловості. Проведено
дослідження етапів здійснення звичайної діяльності підприємства та розглянута класифікація
внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на ефективність діяльності та
конкурентоспроможності підприємства у розрізі етапів її здійснення.
Дослідження показало, що конкурентний потенціал підприємств харчової промисловості, в т.ч.
малого бізнесу, в першу чергу залежить від впливу ряду факторів у кожний конкретний момент їх
діяльності. Нами було проведено дослідження та удосконалена класифікація факторів, які впливають
на конкурентоспроможність підприємства за рахунок структурування внутрішніх та зовнішніх факторів
конкурентоспроможності у розрізі етапів здійснення звичайної діяльності та в залежності від рівня
дослідження об’єкта та рівня конкурентоспроможності. Проведене дослідження показало, що існує
безліч визначень, підходів та класифікацій визначення рівня конкурентоспроможності підприємства,
що потребує додаткових досліджень.


Посилання

1. Баранюк Х.О. Конкурентоспроможність: сутність та об’єкти дослідження / Х.О. Баранюк // Економіка
харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, Вип. 4. – С. 33 - 39.
2. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та
шляхи їх розвязання : [монографія] / [ О.І. Павлов, К.Б. Козак, Д.Ф. Крисанов та ін.] ; за заг. ред. О.І. Павлова. –
Одеса: Астропринт, 2015. – 512с.
3. Теорія бухгалтерського обліку: [навч. посіб.] / за ред. проф. Б.І. Валуєва. – Одеса: ОДЕУ: Принт Майс-
тер, 2001. – 256 с.
4. Лиана Хвичия. Обеспечение конкурентоспособности фирмы / Л. Хвичия // БизнесИнформ. – 1998. – №
5. – С. 79.
5. Пустова Н.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств
(за матеріалами харчових підприємств Херсонського регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек.
наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Пустова Н.О. – К., 2006. – 25 с.
6. Васьковська К.О.: Розвиток управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)» / Васьковська К.О. – Одеса, 2015. – 20 с.
7. Альохін О.Б. Применение методов системного анализа в задачах планирования деятельности по повы-
шению конкурентоспособности предприятий / Альохін О.Б., Ванина Н.Н. // Економіка: реалії часу. – 2011. – №
1. – С. 180 -186.
8. Савіцький А. В. Формування конкурентного потенціалу підприємства в системі впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів підвищення якості продукції / А. В. Савіцький. // Вісник Хмельницького національного
університету. – 2013. – №5, Т. 1. – С. 166 – 168.
9. Гузар Б.С. Основні фактори впливу на конкурентоспроможність продукції / О.С. Цикалюк, Б.С. Гузар //
Інноваційна економіка. – 2012. – №11(37). – С.277 – 280.
10. Зайцева Л.О. Класифікація факторів конкурентоспроможності підприємства // Л.О. Зайцева / Вісник
східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 8 (179). – С.293 - 300.
11. Малюга Л.М. Управління факторами конкурентоспроможності підприємств / Л.М. Малюга // Іннова-
ційна економіка. – 2012. – № 11 (37). – С. 88 – 91.
12. Смоленюк П.С. Підвищення якості продукції – основна умова забезпечення її конкурентоспроможності
/ П.С. Смоленюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5 (31). – С. 64 – 68.
13. Кузьминич Г.Г. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предпринимательских струк-
тур [Електронный ресурс] / Г.Г. Кузьминич// Известия Иркутской государственной экономической академии. –
2011. – № 4/ – Режим доступу: http://comnauka.isea.ru/files/s1/37%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87
.pdf
14. Зайцева Л.О. Класифікація факторів конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] /
Л.О. Зайцева // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 8 (179). – С.
293–300. – Режим доступу:
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/525/zaitseva%201%2012%20052012.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
15. Куприна Н.М. Конкурентоспособность предприятия: виды и уровень / Н.М. Куприна // Формування
ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. Вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у
2-х ч. – Ч.1. – К.: КНЕУ, 2011 – С. 567 – 570.

DOI:

Завантажити PDF