Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


CRISIS MANAGEMENT OF FOOD ENTERPRISES

Basіurkina N.

Key words: crisis management;food security;food enterprises;reasons of crisis;strategy of development

Page: 38-43

Abstract

In the article the essence of crisis management of Ukrainian food enterprises is considered in the conditions
of economic transformations, the features of display of crisis and influence of factors of external and internal
environment are certain on development of crisis, importance of the preventive adjusting of crisis displays
for providing of food security and ant crisis events for food enterprises.


Referencs

1. Patlasov, O. Iu., and O. V. Serhyenko. Antykryzysnoe upravlenye v APK. Dyahnostyka bankrotstva kommercheskoi
orhanyzatsyy. Omsk: OmHAU, 2005. Print.
2. Cherniavskyi, A. D. (2006). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. K.: MAUP.
3. Lihonenko , L. O. (2005). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. K.: KNTEU.
4. Skibytskyi, O. M. (2009). Antykryzovyi menedzhment. K.: TsUL.
5. Tereshchenko, O. O. (2006). Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi. K.: KNEU.
6. Krysanov, D., & Tur, O. (2013). Antykryzove upravlinnia v APK v umovakh hlobalizatsii. Ekonomist, 7,
30-35.
7. Sait Derzhavnoho upravlinnia statystyky Ukrainy . (02.2017). Retrieved from www.ukrstat.gov.ua.
8. Mostenska, T. L. (2010). Antykryzove upravlinnia na etapi rannoi diahnostyky kryzy. Visnyk Zaporizkoho
natsionalnoho universytetu: zb. nauk. prats., 4(8), 267-272.
9. Serhieieva, O. R. (2016). Mozhlyvist kryz i neobkhidnist antykryzovoho upravlinnia na vitchyznianykh
pidpryiemstvakh. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1, 70-73.
10. Afanasev, H. (1998). M.: CMG.
11. Shershnova, Z. I. (2007). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. K.: KNEU.
12. Lynnyk, O. I., Smolovyk, R. F., & Yur’ieva, I. A. (2013). Antykryzove upravlinnia na vitchyznianykh ta
zakordonnykh pidpryiemstvakh: teoriia, diahnostyka kryzovoho stanu, sotsialno-ekonomichni aspekty upravlinnia. Kh.:
NTU «KhPI».

DOI:

Download PDF