Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Басюркіна Н.Й.

Ключеві слова: антикризове управління;продовольча безпека;харчові підприємства;причини кризи;стратегія розвитку

Сторінки: 38-43

Анотація

У статті розглянуто суть антикризового управління харчовими підприємствами України в умовах
економічних трансформацій, визначено особливості прояву кризи та вплив чинників зовнішнього та вну-
трішнього середовища на розгортання кризи, важливість випереджуючого регулювання кризових проявів
для забезпечення продовольчої безпеки та антикризові заходи для харчових підприємств.
На основі аналізу результатів діяльності харчових підприємств України, визначено причини
виникнення кризи, обґрунтовано доцільність антикризового управління харчовими підприємствами
України та охарактеризовано заходи щодо подолання кризи. Вважаємо, що зрушення в харчовій про-
мисловості відбуваються переважно під впливом екзогенних чинників.
Проведені дослідження діяльності харчових підприємств за 2012 – 2016 рр. показали, що їх фі-
нансові результати значно погіршилися, що свідчить про прояви кризи і необхідність впровадження
антикризового управління.
Виокремлено наслідки впливу глобалізаційних процесів на функціонування і розвиток харчових
підприємств. Уточнено поняття антикризового управління і завдання, які входять до нього – з розробки
і здійснення заходів, що сприяють послабленню кризового процесу, а також профілактика і терапія
кризових явищ. Обгрунтовано, що специфіка цілей і завдань антикризового управління зумовлюється
принципом невизначеності кризової ситуації. Визначено принципи раціональної стратегічної антикри-
зової політики харчових підприємств.
Доведено, що в сучасних мінливих економічних умовах попередження криз займає головну роль в
управлінні. Успішне застосування антикризових заходів є можливим при комплексному підході до визна-
чення кризової ситуації на харчових підприємствах, що передбачає використання спеціальних методів
управління процесами попередження та ліквідації кризи і надає змогу сформувати ефективну систему ан-
тикризового управління на підприємствах, адекватну трансформаційним умовам господарювання.


Посилання

1. Патласов О.Ю. Антикризисное управление в АПК. Диагностика банкротства коммерческой органи-
зации / О.Ю. Патласов, О.В. Сергиенко. – Омск: ОмГАУ, 2005. – 450 с.
2. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: [навч. посіб.] / А.Д. Чернявський. – К.:
МАУП, 2006. – 256 с.
3. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: [підруч.] / Л.О. Лігоненко. – К.: КНТЕУ,
2005. – 824 с.
4. Скібицький О.М. Антикризовий менеджмент: [навч. посіб.] / О.М. Скібицький. – К.: ЦУЛ, 2009. –
568 с.
5. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: [підруч.] / О.О. Терещенко. –
К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.
6. Крисанов Д. Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації / Д. Крисанов, О. Тур //
Економiст. – 2013. – № 7. – С. 30-35.
7. Сайт Державного управління статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.ukrstat.gov.ua.
8. Мостенська Т. Л. Антикризове управління на етапі ранньої діагностики кризи / Т.Л. Мостенська //
Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2010. – №4 (8). – С. 267-272.
9. Сергєєва О.Р. Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних
підприємствах / О. Р. Сергєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 70-73.
10. Афанасьев Г. Crisis management (краткий курс) / Г. Афанасьев. – М.: CMG, 1998. – 44 c.
11. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством: [навч. посіб.] / За заг. ред.
З.Є. Шершньової. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.
12. Линник О.І. Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія,
діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління: [монографі]я / О.І. Линник,
Р.Ф. Смоловик, І.А. Юр’єва. – Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2013. – 543 с.

DOI:

Завантажити PDF