Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Седікова І.О.;Петрочко Н. А.

Ключеві слова: стратегія;стратегія диверсифікації;підприємства виноробної галузі;портфельний аналіз

Сторінки: 44-50

Анотація

В роботі проведено системне дослідження напрямів впровадження стратегії диверсифікації та комплексу заходів щодо впровадження даної стратегії на підприємствах виноробної галузі, а також її ефективного використання для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Здійснено ком- плексний аналіз стратегії ТОВ «ПТК Шабо» та виявленні напрями розвитку стратегії диверсифікації. Проведено: аналіз конкурентоспроможності підприємства (карти стратегічних груп конкурентів за па- раметрами: широта асортименту – ціна та обсяги виробництва – якість; багатокутник конкурентоспро- можності); здійснено портфельний аналіз підприємства за допомогою матриць БКГ та Мак-Кінсі; роз- роблено SPACE-аналіз та визначення стратегії підприємства.


Посилання

1. Авидзба А. М. Программа развития виноделия в Украине до 2025 года и пути ее реализации / А.
Авидзба // ВиноГрад. – 2009. – №№ –7–8. – С. 61–63.

2. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: [навч. посіб.] / П.Г. Клівець. – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.

3. Трояновська О.Б. Конспект лекцій з курсу «Стратегія підприємства» / О.Б. Трояновська. – Х.:
ХНАМГ, 2012. – 121 с.

4. Артеменко Л. П. Стратегічний розвиток підприємств в умовах турбулентності середовища (п.1.1);

Концепція забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства (п.1.3); Методичні засади
оцінювання рівня конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на основі конкурентного потенціалу
(п.4.4): [монографія] / Л.П. Артеменко // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / [Дерга-
чова В.В., Сімченко Н.О., Бояринова К.О. та ін.]. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.13-37, 67 – 77,
353–376.

5. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник /
Державна служба статистики України. – К., 2013. – С. 39.

6. Бараненко С. П. Стратегический менеджмент: учебно-методический комплекс / С. П. Бараненко, М.
Н. Дудин, Н. В. Лясников. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2010. – 319 с.

7. Баюра Д.О. Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах рин-
кової нестабільності / Д.О. Баюра, В.В. Петрук. – Наукові праці НДФІ. – К.: 2014. – С.153–158.

8. Винная дорога Одещины / [Власов В. В., Джабурия Л.В., Белоус И.В. и др.] // ВиноГрад. – 2015. –
№2. – С. 37–40.

9. Гаркуша О. М. Стратегія відновлення і високоефективного функціонування виноградарсько-
виноробного підкомплексу АПК України в умовах ринкової економіки : дис. докт. ек. наук : 08.07.02 / Гаркуша
О. М. – Миколаїв, 2002. – 370 с.

10. Дрінь О. Я. Поліформізм стратегій підприємства в диференційованих умовах організаційного сере-
довища / О. Я. Дрінь, І. В. Смолін // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць КНЕУ ім. Вади-
ма Гетьмана. – 2012. – № 31. – С. 3-10.

DOI:

Завантажити PDF