Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Тарасова О.В.

Ключеві слова: фінансова політика; фінансова система; фінансова реструктуризація; державне регулювання; фінансові інструменти; бюджетна децентралізація

Сторінки: 51-55

Анотація

У статті досліджуються проблеми ефективності функціонування фінансової системи України,
яка відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку суспільства. Сформульовані завдання, вирішення
яких дозволить оптимізувати фінансову систему держави. Обґрунтовано роль фінансової політики у
забезпеченні стабільного економічного зростання, доведено необхідність забезпечення збалансова-
ності між цілями фінансової реструктуризації й умовами зовнішнього і внутрішнього середовища. Ви-
значено, що одним із головних важелів у системі державного регулювання економічного і соціального
розвитку є фінансові інструменти.


Посилання

1. Базилевич В. Д. Державні фінанси: [навч. посіб.] / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик; за заг. ред. В. Д.
Базилевича. – К.: Ari, 2004. – 363 с.
2. Балабанов А. И. Финансы: [учеб. пособие] / А. И. Балабанов, И. Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2002. –
188 с.
3. Євтушевська О. О. Система державного регулювання інноваційної діяльності в Україні / О. О. Єв-
тушевська // Наукові праці. – Вип. 31, Т. 2. – Одеса: ОНАХТ, 2007. – С. 238-240.
4. Опарін В. М Фінанси (загальна теорія): [навч. посіб.] / В. М. Опарін. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. –
К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet.
6. Тарасова О.В. Проблеми реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України / О. В. Тара-
сова // Економіка харчової промисловості. – 2009. – №1. – С. 14-17.
7. Савченко К. В. Можливості використання фінансової політики держави для стабілізації національної
економіки / К. В. Савченко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служ-
би України. – 2013. – № 2. – С. 44–55.
8. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: [монографія] / В. Федосов,
В. Опарін, С. Льовочкін. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.
9. Фінанси підприємств: [підручник] / за ред. Поддєрьогіна А. М. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 c.
10. Rose P., Fraser D. Financial Institutions: Understending and Managing Financial Services. — Plano, Texas:
Busines Publication, 1998.

DOI:

Завантажити PDF