Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ В ЗАБІЙНИХ ЦЕХАХ М\'ЯСОКОМБІНАТІВ

Кушнір В.О.

Ключеві слова: облік витрат; технологія виробництва; основна продукція; супутня продукція; побічна продукція

Сторінки: 56-64

Анотація

Досліджено економічні категорії: витрати виробництва, об’єкти обліку витрат, собівартість продукції, основна продукція, супутня продукція, побічна продукція та безповоротні відходи. Висвітлено технологію і організацію забою тварин у забійному цеху та їх вплив на побудову обліку в даному підрозділі. Обґрунтовано документальне оформлення операцій виходу готової продукції та оцінку готової продукції в обліку.


Посилання

1. Борковська В. В. Бухгалтерський облік витрат виробництва у м’ясопереробних підприємствах: теорія і практика: [монографія] / В. В. Борковська. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 276 с.
2. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / [О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, С.Д. Мельничук та ін. ] ; за ред. О.М. Якубчак, В.І. Хоменка. – Київ, 2005. – 800 с.
3. Драган О. І. Організаційно-економічна реструктуризація підприємств м’ясної промисловості при переході до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Драган О. І. – Київ, 2001. – 20 с.
4. Інструкція по клеймуванню м’яса [Електронний ресурс] / Держ. департ. Вет. Мед. України; Наказ від 03.07.2001 № 51. – К.: МАПУ, 2001. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0447-97
5. Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях мясной, птицеперерабатывающей, клеежелатиновой и перопуховой промышленности. Утв. мин. мясной и молочной промышленности СССР 30.09.1975г. № 1-и. – М.: ЦНИИТЭИ, 1976. – 165 с.
6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. №373. – К., 2007. – 305 с.
7. Міщенко Т. М. Організаційно-технологічні особливості виробництва м’ясопродукції та їх вплив на облік витрат / Т. М. Міщенко // Культура народів Причорномор’я. – 2013. – № 256. – С. 61–65.
8. Правила ветеринарно-санітарного огляду забійних тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і м’ясних продуктів [Електронний ресурс] / Держ. департ. Вет. Мед. України ; Наказ від 07.06.2002 № 28. — К. : МАПУ, 2002.. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0524-02
9. Слюсарчук Л.І. Класифікація готової продукції / Л.І. Слюсарчук // Зовнішня торгівля: право та економіка – 2008. – № 2 (37). – С. 150-154.
10. Чернелевський Л. М. Організація обліку: управлінський аспект (Харчова промисловость): [навч. посіб.] / Чернелевський Л. М., Осадча Г.Г.; за ред. д. е. н. проф. Кандиби А. М., Ріппи С. П. – К. : НУХТ, 2011. – 463 с.

DOI:

Завантажити PDF