Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


САНАЦІЙНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Немченко В.В.;Немченко Г.В.;Юсеф Кауан

Ключеві слова: доходи і фінансові результати; банкрутство; санаційний аудит

Сторінки: 65-70

Анотація

Існують різні підходи до визначення фінансових результатів підприємства. Прибуток є уза-
гальнюючим показником господарської діяльності підприємств. Погіршення стану народного господар-
ства в країні, непродумана економічна політика держави сприяє зростанню банкрутств і тінізації бізне-
су. Ось чому, виникає необхідність санаційного аудиту, який дозволить оцінити фінансові результати
підприємств та вжити заходів щодо їх оздоровлення (ліквідації, приватизації, об\'єднанню, пільгового
кредитування або інші). Разом з тим, заходи стануть ефективними, якщо буде відбуватися реформу-
вання економіки у всіх галузях, включаючи агропромисловий комплекс, банківську сферу, становлення
інноваційної моделі розвитку країни. У статті наведені типові помилки, які можуть бути допущені в ході
аудиту. Аудит повинен запобігти збитку від протизаконної діяльності, корупційних схем.


Посилання

1. Динько І. М. Облік фінансових результатів на підприємствах цукрової галузі : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економі-
чної діяльності)» / Динько І. М. – Київ, 2014. – 21 с.
2. Організація та методика аудиту: [навч. посіб.] / За ред. проф. Немченка В.В. – Одеса.: Друк,
2003. – 288 с.
3. Попович В.В. Організація і методика аудиту: [навч. посіб.] / Попович В.В., Кононенко В.А., Ма-
ксименко Н.Г. – Одеса: Друк, 2010. – 416 с.
4. Ратушна О.П. Облік і аналіз фінансових результатів: методика та організація : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економі-
чної діяльності)» / Ратушна О.П. – Київ, 2013. – 20 с.
5. Організація і методика проведення аудиту: [навч.- практ. посіб.] / [Сопко В.В., Верхоглядова Н.І.
та ін. ]. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 624 с.
6. Сук Л. Контроль і ревізія доходів і результатів діяльності / Л.Сук // Бухгалтерія в сільському го-
сподарстві. – 2006. – № 3. – С.43-46.
7. Хоружий Л.И. Методика аудита финансовых результатов сельскохозяйственных организаций /
Л.И.Хоружий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 8. – С.37-41.
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової зві-
тності»: станом на 08 лютого 2014 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/nacionalyne-pologhennyastandartu-1021081.html
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» [Електроний ресурс]. – Режим дос-
тупу: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO18_01012015.pdf
10. Минфин: фінансовий портал [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://index.minfin.com.ua/index/salary/

DOI:

Завантажити PDF