Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


THE ECOLOGICAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE AGRI-FOOD SPHERE OF THE SOUTHERN REGION

Samofatova V.

Key words: sustainable development; environmental component; agri-food sphere; natural resource potential; the region

Page: 71-74

Abstract

The article describes the importance and scientific approaches to the essence of the environmental
component of sustainable development of agricultural sphere of the region. The main environmental problems
in the agri-food sphere of the Southern region are characterized. The nature, direction and characteristics
of an ecologically balanced and sustainable development of the agri-food sphere of the region have
been determined.


Referencs

1. Statystychnyi biuleten. Valova produktsiia silskoho hospodarstva za 2015 rik. (2015). Retrieved February,
2017, from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
2. Statystychnyi biuleten. Valova produktsiia silskoho hospodarstva za 2015 rik. (2015). Retrieved February,
2017, from www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
3. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv. Ekolohichnyi pasport Mykolaivskoi oblasti . (2015). Retrieved
February, 2017, from
http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/mykolaivska/Mikolaivska_ekopasport_2015.pdf
4. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv. Ekolohichnyi pasport Khersonskoi oblasti. (2015). Retrieved
February, 2017, from http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/khersonska/Hersonska_Ekopasport_2015.pdf
5. Malik, M. %., & Khvesyk, M. A. (2010). Stalyi rozvytok silskykh terytorii na zasadakh rehionalnoho pryrodokorystuvannia
ta ekoloho-bezpechnoho ahropromyslovoho vyrobnytstva. Ekonomika APK, 5, 3-12.
6. Kwasek , M., Prandecki, K., & Zegar, J. S. (2015). From the research on socially-sustainable agriculture,
Institute of agricultural and food economics. Warsaw.
7. Khromushyna , L. A. (2008). Ekolohizatsiia silskoho hospodarstva yak osnova ekoloho-ekonomichnoi bezpeky
. Visnyk SNAU Seriia «Finansy ta kredyt», 1, 278-283.
8. Mylovanov, Ie. V. (2013). Potochnyi stan ta shliakhy aktyvizatsii orhanichnoho rukhu v Ukraini . Retrieved
February, 2017, from Pres_organik2013.pdf
9. Stehnei , M. I. (2016). Mekhanizm ekolohichno staloho rozvytku silskykh terytorii: sutnist skladovi ta
funktsii. Prychornomorski ekonomichni studii, 2, 28-32.
10. Carvallo, B. P. (2016). Food sovereignty, food security and sustainable development: environmental and
economic challenges. Problems of agricultural economics, 123-139.
11. Sokhranenye okruzhaiushchei sredы. Ofytsyalnыi sait kompanyy «Kernel». Retrieved February, 2017,
from http://www.kernel.ua/ru/sustaining-the-environment/
12. Lopatynskyi, I. M., & Todoriuk, S. I. (2015). Determinanty staloho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv: .
Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t.

DOI:

Download PDF