Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Самофатова В.А.

Ключеві слова: сталий розвиток;екологічні фактори;агропродовольча сфера;природно-ресурсний потенціал;регіон

Сторінки: 71-74

Анотація

У статті розглянуто значення і наукові підходи до вивчення сутності екологічної складової ста-
лого розвитку регіону. Відзначено, що збалансованість використання природних ресурсів є необхід-
ною умовою економічного прогресу. Показано, що Південний регіон переважно займає територію При-
чорноморської низовини та включає в себе три області: Миколаївську, Одеську і Херсонську. Відзна-
чено, що Південний регіон відрізняється багатством земельних, кліматичних та рекреаційних ресурсів,
водночас він відчуває нестачу водних і лісових ресурсів. Акцентовано увагу, що в умовах розвитку ви-
соких технологій і штучних замінників найбільше стали цінуватися найменш оброблені натуральні
продукти, екологічний туризм та життя на природі. Здійснено аналіз економічної та екологічної складо-
вої сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону. Охарактеризовано основні екологіч-
ні проблеми Південного регіону. Зроблено висновок, що негативний вплив агропродовольчої сфери на
навколишнє середовище пов\'язане з виснаженням природних ресурсів, так і з її забрудненням в ре-
зультаті використання отрутохімікатів і мінеральних добрив. Указано, що для покращення умов життя
та екологічного стану Південного регіону слід своєчасно вирішувати наступні завдання: розвиток та
розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду; зменшення рівня забруднення
водоймищ, впровадження систем оборотного водовикористання; знешкодження непридатних та забо-
ронених до використання хімічних засобів захисту рослин; розвиток та поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених угідь і т. ін. Відзначено, що агропродовольче виробництво повинно бути не
тільки прибутковим, але і не руйнувати навколишнє середовище. Визначено сутність, напрями та осо-
бливості екологічно збалансованого сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону. Охарактери-
зовано особливості еко-безпечної або органічної продукції та тенденцію попиту на неї. Показано, що у
Південного регіону є значні перспективи для виробництва органічної продукції. Відмічено, що метою
подальшого розвитку агропродовольчої сфери регіону є формування ефективного, конкурентоспро-
можного, сталого і екологічно безпечного агропромислового виробництва.


Посилання

1. Статистичний бюлетень. Валова продукція сільського господарства за 2015 рік [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
2. Міністерство екології та природних ресурсів. Екологічний паспорт Одеської області [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/odeska/Odeska_ekopasport_2015.pdf
3. Міністерство екології та природних ресурсів. Екологічний паспорт Миколаївської області [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу:
http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/mykolaivska/Mikolaivska_ekopasport_2015.pdf
4. Міністерство екології та природних ресурсів. Екологічний паспорт Херсонської області [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/khersonska/Hersonska_Ekopasport_2015.pdf
5. Малік М. Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та
еколого-безпечного агропромислового виробництва / М. Й. Малік, М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2010. –
№5. – С. 3– 12.
6. Kwasek M., Prandecki K., Zegar J. St. (2015), From the research on socially-sustainable agriculture, Institute
of agricultural and food economics, Warsaw 2015
7. Хромушина Л. А. Екологізація сільського господарства як основа еколого-економічної безпеки / Л.
А. Хромушина // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси та кредит». – 2008. – № 1. – С. 278-283.
8. Милованов Є. В. Поточний стан та шляхи активізації органічного руху в Україні [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: Pres_organik2013.pdf
9. Стегней М. І. Механізм екологічно сталого розвитку сільських територій: сутність складові та фун-
кції / М. І. Стегней // Причорноморські економічні студії. – 2016. – №2. – С. 28– 32.
10. Carvallo, B. P. de (2016). Food sovereignty, food security and sustainable development: environmental and
economic challenges. Problems of agricultural economics 2, pp. 123-139.
11. Сохранение окружающей среды. Официальный сайт компании «Кернел» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.kernel.ua/ru/sustaining-the-environment/
12. Лопатинський Ю. М. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств: [монографія] / Ю. М.
Лопатинський, С. І. Тодорюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 220 с.

DOI:

Завантажити PDF