Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМАНД НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Ангєлов Г.В.; Черкаський А.В.

Ключеві слова: управлінські команди; соціальна ідентифікація; соціальні репрезентації; групова згуртованість; неформальна структура; управлінські інновації; соціальна відповідальність

Сторінки: 76-80

Анотація

У статті розглядаються психологічні механізми діяльності управлінських команд, основні етапи
їх становлення і розвитку. Особлива увага приділена особливостям їх функціонування на
підприємствах харчової галузі, підкреслюється їх взаємозв\'язок із загальними управлінськими
інноваціями, які націлені на підвищення стабільності, ефективності і конкурентоспроможності
підприємства.
У найзагальнішому вигляді управлінська команда є специфічною спільністю фахівців,
об\'єднаних за допомогою формальних і неформальних стосунків, здатну виробляти ефективні
управлінські рішення. Саме команда здатна синтезувати і створювати такі власні якості, які дозволя-
ють вирішувати складні завдання.
Два механізми, які особливо корисні для розуміння психології командної роботи, відомі як
соціальна ідентифікація і соціальні репрезентації.Соціальна ідентифікація пов\'язана з приналежністю
до групи, а соціальна репрезентація пов\'язана з прийняттям усіма членами групи загальних фунда-
ментальних переконань. В управлінську команду підбираються, як правило, люди, що мають не лише
професійні знання, але і навички міжособового спілкування і взаємодії. У командах, як правило, добре
підібраний і збалансований склад працівників залежно від необхідних ролей, тому члени команд, бу-
дучи взаємосумісними, добре співпрацюють один з одним і мають високу міру задоволеності від
спільної діяльності. Запорукою успішної діяльності підприємств харчової промисловості в
довгостроковій перспективі є їх здатність змінюватися відповідно до мінливих ринкових умов за допо-
могою управлінських механізмів. Такими механізмами виступають управлінські інновації у вигляді
ланцюга взаємопов\'язаних і свідомо ініційованих змін, пов\'язаних з якісним реформуванням
управлінського блоку і націлені на підвищення стабільності, ефективності і конкурентоспроможності
підприємства.


Посилання

1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в
період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. Досвід соціально-філософського аналізу /
В.П. Андрущенко. – К.: Ґенеза, 2006. – 546c.
2. Етичний фактор в сфері праці і соціального управління / [Гулавський В.Т., Козак К.Б., Черкаський
А.В. та ін.] ; під заг. ред. Г.В. Ангєлова. – Одеса: КП ОМД, 2010. – 596 с.
3. Давлєтбаєва Н. Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як
запорука підвищення їх конкурентоспроможності / Н. Давлєтбаєва // Галицький економічний вісник, – Т.:
ТНТУ, 2015. –Т. 48, № 1. – С. 48-54.
4. Дафт Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л.Дафт; пер. с англ. В.Вольского, С.Жильцова, Д.Раевского. –
СПб.: Питер, 2000. – 562 с.
5. Лачинина Т. Команда в организации: эффективность совместной деятельности / Т. Лачинина // Про-
блемы теории и практики управления. 2007. – № 7. – С.119 - 126.
6. Ньюстром Дж.В. Организационное поведение / Дж.В.Ньюстром, К.Дэвис. – СПб.: Питер-Юг, 2000. –
448 с.
7. Хейз Н. Успех один на всех: основные аспекты эффективного руководства командой / Н.Хейз; пер. с
англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 240с.
8. Черкаський А.В. Соціально-психологічні особливості групової згуртованості та їх вплив на
ефективність спільної діяльності / А.В. Черкаський // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2012. – Т. X, Вип.23. – С. 966-974.
9. Черкаський А.В. Соціально-психологічні особливості спілкування в процесі спільної групової
діяльності / А.В. Черкаський // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Т. X, Вип. 25. – С. 548-556.
10. Moscovici, S. (1984) The phenomenon of social representations, in Social Representations (eds. R.M. Farr
and S. Moscovici ) Cambridge University Press, Cambridge.

DOI:

Завантажити PDF