Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Купріна Н.М.;Рудюк І.

Ключеві слова: дебіторська заборгованість;класифікація;активи;оборотний капітал;управління

Сторінки: 24-32

Анотація

Основною метою дослідження є аналіз підходів щодо визначення сутності категорії «дебі-
торська заборгованість підприємства» та її класифікації в сучасних умовах з теоретичного та прак-
тичного погляду, а також розгляду способів управління дебіторською заборгованістю. В процесі до-
слідження використовувались методи: порівняльного аналізу (для визначення сутності категорії
«дебіторська заборгованість підприємства» на підставі аналізу підходів вчених в наукових працях);
метод класифікації (для аналізу класифікації дебіторської заборгованості підприємства за окремими
ознаками в нормативних документах щодо організації її обліку та відображення у фінансової звітно-
сті та працях вітчизняних вчених для ефективного управління нею).
Загальна сума поточної дебіторської заборгованості підприємств України з 2010 р. по теперіш-
ній час мала чітко виражену тенденцію до зростання, а найбільшу частку в складі дебіторської забор-
гованості поточного характеру займає заборгованість між підприємствами та установами України за
товари, роботи, послуги. Такий стан даного елементу оборотного капіталу підприємства потребує які-
сної організації її управлінського обліку та постійного контролю. Аналіз праць вітчизнах науковців що-
до сутності дебіторської заборгованості показав, що існує безліч підходів щодо визначення її сутності,
але більшість авторів саме посилаються на П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», та всі дослідни-
ки підтвердили, що це заборгованість підприємства та відволікання грошових коштів з діяльності підп-
риємства. Аналіз праць вітчизняних науковців щодо класифікації дебіторської заборгованості показав, що існує безліч варіацій розподілу дебіторської заборгованості за різними ознаками з метою система-
тизування інформації щодо її стану, проведення аналізу для прийняття оптимальних рішень у процесі
управління нею та дозволів нам сформувати підхід до її класифікації для якісної організації управлін-
ського обліку та проведення її економічного на підприємствах харчової промисловості. Для ефективної
діяльності підприємства необхідно управління таким елементом оборотного капіталу, як дебіторська
заборгованість, яка суттєво впливає на фінансовий стан підприємства, його платоспроможність та лік-
відність його активів, що потребує додаткових досліджень та аналізу її стану на підприємствах харчо-
вої промисловості.


Посилання

1. Онищенко С.В. Управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах кризи неплатежів /
С.В. Онищенко, Т.П.Верещака // Young Scientist. – 2016. – № 12 (39). – С. 809–815.
2. Бланк І.А. Основи фінансового менеджмента / І.А. Бланк. – К. Ника Центр, 1999. – 592 с.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» затверджене нака-
зом Міністерства фінансів 08.10.99 № 237 : за станом на 27 червня 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021475.html.
4. Купріянов Л. М. Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю [Електронний ре-
сурс] / Л. М. Купріянов, А. М. Болдирєв // Світ нової економіки. – 2015. – №2. – С.47-55. – Режим доступу до
ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-upravleniya-debitorskoy-zadolzhennostyu.
5. Глушко Є. В. Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості / Є. В. Глушко, О. В. Сергієнко
// Молодий вчений. – 2017. – №13. – С. 263–268.
6. Шкулипа Л.В. Зростання дебіторської заборгованості: переваги та недоліки [Електронний ресурс] /
Л.В. Шкулипа – Режим доступу до ресурсу: http://ekonomika.snauka.ru/2015/10/9891.
7. Антонюк О.П. Економічний аналіз (практикум): [навч. посіб.] / О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька,
Н.М. Купріна. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – [2-ге видання, виправлене і доповнене]. – 326 с.
8. Наказ Про примітки до річної фінансової звітності затверджений Міністерством фінансів України
від 29.11.2000 №302. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/forma-n-5-prymitki/.
9. Грабська Я.І. Управління дебіторською заборгованістю як механізм розвитку економічних відносин
в Росії [Електронний ресурс] / Я.І. Грабська. – Режим доступу до ресурсу:
http://naukovedenie.ru/PDF/37EVN516.pdf.
10. Алікіна А. Д. Облік дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / А. Д. Алікіна, О. В. Костіна
– Режим доступу до ресурсу: http://scientific-publication.com/h/sborniki/ekonomicheskie-nauki/289-uchetdebitorskoj-zadolzhennosti.html.
11. Бердникова Л. Ф. Сутність і структура дебіторської та кредиторської заборгованостей / Л. Ф. Берд-
никова, В. В. Одарич // Молодий вчений. – 2016. – №9. – С. 5–8.
12. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз: сучасний інструментарій для прийняття економічних рішень / О.В.
Єфімова // ОМЕГА–Л. – 2010. – С. 60–74.
13. Шутько Г. М. Управління дебіторською заборгованістю підприємства [Електронний ресурс] / Г. М.
Шутько, Р. Р. Рахімова – Режим доступу до ресурсу: http://sci-article.ru/stat.php?i=1451314370.
14. Куликова Н. В. Управління дебіторською заборгованістю в кризу [Електронний ресурс] / Н. В. Ку-
ликова, Д. О. Курбатова // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». – 2016. – №15. – С. 2016–2020.
– Режим доступу до ресурсу: http://e-koncept.ru/2016/96322.htm.
15. Романова К. О. Основні аспекти управління дебіторською заборгованістю на підприємствах АПК
[Електронний ресурс] / К.О. Романова – Режим доступу до ресурсу: http://3minut.ru/stati-avtorov/570-osnovnyeaspekty-upravleniya.html.
16. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: [підруч.] / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 566 с.
17. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: [підруч.] / Г.О. Крамаренко. – К:ЦУЛ, 2008. – 392 с.
18. Єрофєєва В.А. Системний підхід до управління дебіторською заборгованістю [Електронний ресурс]
/ В.А. Єрофєєва, Н.О. Смолякова – Режим доступу до ресурсу: http://www.upruchet.ru/articles/2011/2/5517.html.
19. Мармуль Н. Ф. Роль класифікації в управлінні дебіторською заборгованістю [Електронний ресурс] /
Н. Ф. Мармуль, С. А. Єнікеєва // Економічні і соціально-гуманітарні дослідження. – 2015. – № 4 (8). – С. 37-42.
– Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-klassifikatsii-v-upravlenii-debitorskoyzadolzhennostyu.
20. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітно-
сті» затверджене наказом Міністерства фінансів 07.02.13 №73) : за станом на 8 лютого 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/nacionalyne-pologhennya-standartu-1021081.html.
21. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (затверджено наказом Мінфіну від 29.11.2000
N 302 у редакції наказу Мінфіну від 28.10.2003 N 602 із змінами внесеними наказами Мінфіну N 989 від
10.12.2002, N 602 від 28.10.2003, N 1238 від 14.10.2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/forma-n-5-prymitki/.
22. Воронко Р. М. Облік у зарубіжних країнах: [навч. посіб.] / Р.М. Воронко. – Л.: «Магнолія 2006»,
2009. – 744 с.
23. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України затверджена
постановою Правління Національного банку України 17.06.2004 №280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу
до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0919-04.
24. Тарасенко Н.В, Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Н.В. Тарасенко. – Львів: «Новий Світ-2000»,
2009. – 444 с.

DOI:

Завантажити PDF