Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


MODERN STATE AND TRENDS OF STEADY DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF MEAT PROCESSING SECTOR

Magdenko S.

Key words: tendency;innovation;enterprise;efficiency;sector;competition;development

Page: 33-38

Abstract

In the article the modern state and basic trends in development of meat processing industry are considered
within the limits of food industry of Ukraine. The possible prospects of steady development of enterprises
of meat processing industry are studied on the basis of introduction of achievements of STP and innovative
development.


Referencs

1. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky. Retrieved March 11, 2017, from http://www.ukrstat.gov.ua
2. Ofitsiinyi sait Ukrainskoho klubu ahrarnoho biznesu. Retrieved March 11, 2017, from
http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/agrarni_rinki/myaso
3. Informatsiina systema, v ramkakh proektu «Dialoh derzhavy ta biznesu v m’iasnomu sektori Ukrainy» -
Avtomatyzovanyi balans popytu ta propozytsii m’iasa Ukrainy. Retrieved March 11, 2017, from
http://meatbalance.org.ua/
4. Oshchepkov, O. P., & Mahdenko, S. O. (2016). Otsinka dynamiky rozvytku pidpryiemstv
m’iasopererobnoi haluzi Ukrainy . Statystychna otsinka sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: XVI vseukr. nauk.–prakt.
konf., 26 travnia 2016 r., 61-64.
5. Brychko , A. M.. Vyrobnytstvo ta zbut m’iasa (ialovychyny, svynyny, m’iasa ptytsi) na vitchyznianomu ta
svitovomu rynkakh . Retrieved May 11, 2017, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5421
6. Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku.
Retrieved May 11, 2017, from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248907971
7. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2017 rik»: za stanom na 23 bereznia 2017 r. Retrieved
May 11, 2017, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
8. Top-10 proyzvodytelei miasa v Ukrayne. Retrieved March 11, 2017, from http://latifundist.com/rating/top-
10-proizvoditelej-myasa-v-ukraine-2015
9. Skopenko, N. S. (2011). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku kharchovoi promyslovosti Ukrainy na osnovi
formuvannia intehrovanykh struktur . Aktualni problemy ekonomiky, 4(118), 101-110.
10. Olefir, V. (2014). Rozvytok ahroprodovolchykh sektoriv Bolharii, Polshchi ta Rumunii v umovakh pohlyblennia
yevrointehratsii . Ekonomist, 12, 65-68.

DOI:

Download PDF