Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ М\'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Магденко С.О.

Ключеві слова: тенденція;інноваці;підприємство;ефективність;галузь;конкуренція;розвиток

Сторінки: 33-38

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та основні тенденції розвитку м\'ясопереробної галузі як
складової харчової промисловості України. Досліджено можливі перспективи сталого розвитку підпри-
ємств м\'ясопереробної галузі на основі впровадження досягнень НТП та інноваційного розвитку.
Ефективність розвитку харчової промисловості залежить від напрямків і тенденцій розвитку
всього АПК, починаючи з розвитку сільського господарства, яке є основним постачальником сировини
для харчової промисловості, розвитку машинобудування для харчової промисловості, його якості, і
безпосередньо процесу формування інфраструктури АПК.
Ринок м\'яса та м\'ясопродуктів є найважливішим сегментом продовольчого ринку країни, ста-
лий розвиток якого має стратегічне значення. М\'ясопереробна галузь є базисом продовольчого ком-
плексу України і залишається пріоритетною і стратегічної.
В умовах глобалізації та асоціації в ЄС значно зростає конкурентна боротьба як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринку за споживача, що вимагає забезпечення додаткових вимог, таких
як: перехід на міжнародні стандарти якості, інноваційний розвиток підприємств галузі, екологічність
продукції і комплексної переробки сировини і ресурсозбереження.
Для забезпечення сталого розвитку харчової промисловості, з одного боку, необхідний ряд
умов: це – політична стабільність, економічна стабільність, фінансово-кредитна стабільність та рівні
умови доступності будь-яким суб\'єктам господарювання до кредитних ресурсів для впровадження су-
часних техніко-технологічних процесів на інноваційній основі. З іншого боку, необхідно створювати
стимулюючі умови, що сприяють збільшенню обсягів виробництва, підвищенню якості продукції, в то-
му числі її екологічної безпеки.


Посилання

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Офіційний сайт Українського клубу аграрного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/agrarni_rinki/myaso
3. Інформаційна система, в рамках проекту «Діалог держави та бізнесу в м’ясному секторі України» -
Автоматизований баланс попиту та пропозиції м’яса України [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://meatbalance.org.ua/.
4. Ощепков О.П. Оцінка динаміки розвитку підприємств м’ясопереробної галузі України / О.П. Ощеп-
ков, С.О. Магденко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: XVI всеукр. наук.–практ. конф., 26
травня 2016 р. : зб. текстів доповідей. – Хмельницький, 2016. – С. 61 –64
5. Бричко А.М. Виробництво та збут м’яса (яловичини, свинини, м’яса птиці) на вітчизняному та
світовому ринках [Електронний ресурс] / А.М. Бричко. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5421
6. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020
року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248907971
7. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»: за станом на 23 березня 2017 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
8. Топ-10 производителей мяса в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-myasa-v-ukraine-2015
9. Скопенко Н. С. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України на основі
формування інтегрованих структур / Н. С. Скопенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4 (118). – С.
103–110.
10. Олефір В. Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі та Румунії в умовах поглиблення
євроінтеграції / В. Олефір // Економіст. – 2014. – № 12. – С. 65–68.

DOI:

Завантажити PDF