Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Ступницька Т.М.;Гулавська К.І.

Ключеві слова: основні засоби;класифікація основних засобів;аналіз основних засобів підприємства;показники руху основних засобів;показники технічного стану основних засобів;показники ефективності використання основних засобів

Сторінки: 39-46

Анотація

Одним із найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва є забезпеченість
його основними засобами. Підприємство утримує їх з метою використання у процесі виробництва,
здавання в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних
функцій тощо.
У статті розглянуто економічні публікації з питань поняття, класифікації та ефективності ви-
користання основних засобів підприємства. Визначено сутність категорії «основні засоби» в
економічній літературі та за нормативними джерелами: положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 7 «Основні засоби» та Податковим кодексом України, також наведено визначення категорії
«основні засоби» за міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16«Основні засоби». Систе-
матизовано класифікацію основних засобів за різними ознаками, що є найбільш розповсюдженою в
економічній літературі; розглянуто класифікацію основних засобів для цілей бухгалтерського обліку
за вимогами П(С)БО7 «Основні засоби» на групи, М(С)БО 16 «Основні засоби» на класи та
класифікацію основних засобів за Податковим кодексом України. Приведені напрями загального
аналізу основних засобів з використанням відповідних показників: аналіз руху основних засобів;
аналіз технічного стану основних засобів; аналіз ефективності використання основних засобів. Про-
ведення аналізу основних засобів за наведеними напрямами надасть змогу проаналізувати
необхідність розширення чи скорочення їх кількості, визначити їх стан та ефективність використан-
ня, що дозволить покращити управління ними та підвищити ефективність діяльності підприємства в
цілому.


Посилання

1. Податковий кодекс України: Закон України від 23.02.2017р., № 1910-VIII // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5H901V.html.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : станом на 18.06.2015р., № 573 (
z0789-15 ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» IASB [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014
4. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: [підруч.] / [М.Ф. Огійчук, В.Я.
Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін.]. – [6-те вид., перероб. і допов.]. – К.: Алерта, 2011. – 1042с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: [підруч.] / за заг. ред.Ф.Ф. Бутинця. – [8-е вид., доп. і перероб. ]. –
Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.
6. Федорець М.С. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / М.С.Федорець, В.С.Терещенко. – Донецьк:
ДонНУЕТ, 2012. – 248 с.
7. Бухгалтерський облік: [підруч.] / за ред. О. В. Лишиленко. – К.: ЦУЛ, 2009. – 670 с.
8. Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік: [посіб.] / Н.В. Чебанова, Ю. А. Василенко. – К.:
Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.
9. Бойко В.М. Бізнес: словник-довідник / В.М. Бойко, П.Г. Вашків. – К.: Україна, 1995. – 565 с.
10. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні: [навч. посіб.] / Р. Л.Хом’як, В. І. Лемішівський. – [6-те
вид., доп. і перероб.]. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка », 2007. – 1200 с.
11. Бібліотека економіста онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://library.if.ua/book/47/3426.html)
12. Економіка підприємства: [підруч.] / [Г.О. Швиданенко, В.Г. Васильков, Н.П. Гончарова та ін.]. – К.:
КНЕУ, 2009. – 598 с.
13. Фінанси підприємств: [підруч.] / [Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. и др.]; за ред. А.М.
Поддєрьогіна. – [4 –те вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.
14. Ступницкая Т.М. Оценка частных показателей эффективности использования основного капитала /
Т.М.Ступницкая // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців: Зб. наук. праць. – Одеса,
2010. – Вип. 13 (114). – С. 3–11

DOI:

Завантажити PDF