Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»)

Удовиця О.Ф.;Пасчина Г.П.

Ключеві слова: персонал;управління персоналом;методи та засоби мотивації персоналу;виноробне підприємство;організаційна структура

Сторінки: 47-53

Анотація

У статті проведено системний аналіз існуючих технологій мотивування персоналу виноробних
підприємств, на прикладі ПрАТ «Одесавинпром», запропоновано методику удосконалення системи
управління персоналом підприємств виноробної галузі із використанням чинників мотивації.


Посилання

1. Бесенюк В.М. Ефективність використання людського капіталу в агроформуваннях Івано-Франківської області
/ В.М.Бесенюк // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – С. 562–569.
2. Беспалов В.А. Стратегия и тактика совершенствования управления персоналом / В.А. Беспалов, М.В.
Баранова // Наук. пр. ПФ НУБіП України «КАТУ»: економічні науки. – 2008. – Вип 121. – С. 36–39.
3. Десслер Г. Управление персоналом / Десслер Г. – М.: БИНОМ, 1997. – 246 с.
4. Ерохина Л.В. Мотивация труда и проблемы ее использования / Ерохина Л.В. // Зб. наук. пр. Луганського
національного аграр. ун. – 2002. – №14 (26). – С. 311–314.
5. Жолтікова Т.О. Стимулювання праці в сільському господарстві України / Жолтікова Т.О. // Наук.пр. НУБіП
ПФ «КАТУ»: економічні науки. – 2008. – № 114. – с. 147–150.
6. Ігнатенко М.М. Досвід праці працівників аграрних підприємств в зарубіжних країнах / М.М. Ігнатенко //
Наук. пр. НУБіП ПФ «КАТУ»: економічні науки. – 2008. – № 114. – С. 134–139.
7. Костишина Т.А. Мотивація.основи оплати праці на підприємствах торгівлі різних форм власності /
Т.А.Костишина // Україна: аспекти праці. – 1998. – №2. – С. 18–21.
8. Панченко С.І. Мотивація праці як фактор підвищення продуктивності праці в сільському господарстві / С.І.
Панченко // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Сер. «Економіка АПК і природокористування». – 2009. – №14. – С. 95–101.
9. Прока Н.И. Управление системой мотивации персонала – основа повышения конкурентоспособности
аграрного производства / Н.И. Прока // Наук. вісн. НАУ. – 2007. – №111. – С. 16–21.
10. Самыгин С.И. Менеджмент персонала: [учеб. пособ. для вузов] / С.И. Самыгин. – М.: Феникс: Зевс, 2004. –
478 с.
11. Турчіна С.Г. Кадрове забезпечення та якісний склад персоналу в сільськогосподарських підприємствах / С.Г.
Турчіна // Збірн. наук. пр. Луганського національного аграрного університету. – 2002. – №14( 26). – С. 311–314.
12. Шалевська О.Ю. Чинники впливу на мотивацію праці в сільському господарстві / О.Ю.Шалевська //
Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 81–85.
13. Менеджмент персоналу: навч. посіб / [Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. та ін.] ; за заг. ред. В. М.
Данюка, В. М. Петюха. – [2-е вид., беззмін]. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

DOI:

Завантажити PDF