Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ ЗЕРНА

Седікова І.О.;Савенко І.І.

Ключеві слова: логістика зерна;логістичні системи;агрохолдинги;експорт;сільське господарство;вертикально інтегровані формування

Сторінки: 54-59

Анотація

У статті проаналізовано окремі аспекти процесу розвитку вертикально інтегрованих структур
зернового підкомплексу, проаналізовано вітчизняний досвід розвитку цих структур зернового підкомплексу, розглянуто найбільш поширені моделі інтегрованих формувань зернового ринку. У сучасних
умовах термін «інтеграція» набуває поліфункціонального характеру і застосовується в описі різних
сфер економічної дійсності.
Проведено аналіз організаційно-економічних умов функціонування логістичних систем в зер-
нопродуктового підкомплексу, визначено функціональні сфери логістики в зернопродуктовий подком-
плексе. Доведено, що кожна з певних функціональних сфер є наслідком трансформаційних процесів в
економіці або новостворених підприємств для задоволення бізнес-інтересів відповідних власників.
Доведено, що логістичні функції найбільш оптимально реалізуються в умовах інтегрованих структур-
них елементів різних організаційно-правових форм. Отже, незалежно від форм власності подальше
вдосконалення організаційно-правових форм структурних елементів логістичної системи ми бачимо в
консолідації їхніх зусиль на основі різних об’єднань. Ефективність цих об’єднань буде визначатися
реалізацією логістичних функцій за високою якістю і меншими витратами, ніж ці учасники об’єднання
виконували самостійно. Консолідація фінансових ресурсів об’єднань підприємств створює техніко-
технологічні передумови для реалізації логістичних функцій на якісно новому рівні. В Україні
співвідношення сучасних силосних потужностей для зберігання зерна і примітивних підлогових
технологій відповідно становить 54,2 % до 44,2 % інше (1,6 %). Найбільш потенційно конфліктними
елементами логістичного ланцюга в зернопродуктового підкомплексу АПК є взаємозв’язки між вироб-
никами зерна та його переробниками, а також взаємозв’язки між виробничими підприємствами і
фінансово-кредитними установами та іншими інфраструктурними та інституційними елементами, які
супроводжують матеріальні і забезпечувальні (інформаційні, фінансові і сервісні) потоки.


Посилання

1. Аюшеева А.О. Формирование интегрированных структур агропромышленного комплекса региона:
проблемы и перспективы: [монография] / А.О. Аюшеева. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – с. 315.
2. Маршалл А. Принципы экономической науки / А.Маршалл. – М.: Директмедиа Паблишинг. – 2008. –
994 с.
3. Лещева М.Г. Развитие интеграционных процессов в системе аграрного предпринимательства / М.Г.
Лещева // Российское предпринимательство. – 2007. – № 8-1 (95). – C. 13-17.
4. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ier.com.ua.
5. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Ицхак Адизес; пер. с англ. под науч. ред. А.
Г. Сеферяна. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
6. Асанова Э. Р. Вертикальная интеграция предприятий / Э. Р. Асанова // Культура народов Причерно-
морья. – 2003. – № 46. – С. 33–37.
7. Лапін А. В. Інформаційна інфраструктура підприємств з вертикальною формою інтеграції / А. В.
Лапін // Вісн. ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48) – С. 89–97.
8. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с
англ. А. Н. Нестеренко. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
9. Операційні результати агропромхолдингу «Астарта-Київ» у 2014 році [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://astartakiev.com.
10. Столярова Е. Вертикальная интеграция компании и теоретические подходы к ее объяснению / Е.
Столярова // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2007. – № 1. – С. 93–99.
11. In Ukraine the regions, which lead in harvest of he cereals, have bin named – Harvest http: // latifundist.com/novosti-urozhaj-onlajn

DOI:

Завантажити PDF