Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Євтушевська О.О.;Кустурова С.П.

Ключеві слова: дебіторська заборгованість;кредиторська заборгованість;порівняння;аналіз;оцінка

Сторінки: 68-74

Анотація

У статті досліджено сутність, мету та порядок формування аналізу дебіторської і кредиторської
заборгованостей. Встановлено, що дуже велике значення для підприємств мають аналіз і управління
дебіторською і кредиторською заборгованістю, що функціонують в умовах ринку. Визначено, що голо-
вним завданням управління рухом дебіторської заборгованості є встановлення з покупцями таких до-
говірних відносин, які забезпечують своєчасне і достатнє надходження коштів для здійснення платежів
кредиторам. Здійснено порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей на підпри-
ємствах. Проведені дослідження показали, що упродовж останніх років на кожному підприємстві пере-
важає кредиторська заборгованість, і свідчить про те, що підприємства в майбутньому не зможуть по-
гасити свою кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської. Запропоновано вживання заходів
щодо управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.


Посилання

1. Барановська А. С. Оцінка ефективності дебіторської та кредиторської заборгованості / А. С. Баранов-
ська // Фінанси і кредит. – 2010. – №1. – С. 57-62
2. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. –
2003. – № 12. – С. 24-36
3. Блонська В. І. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю торговельних підприємств в
умовах дефіциту оборотних коштів / В. І. Блонська, Н. Б. Толопка // Наука й економіка. – 2009. – №4 (16), Т. 2.
– С. 65-74
4. Горбачова О. М. Облік і аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення / О. М.
Горбачова, Л. В. Лахай // Торгівля і ринок. – 2010. – № 30, Т. 2. – С. 392-399
5. Дубровська Е. Управление дебиторской задолженностью / Е. Дубровська, В. Смачило // Финансовый
директор. – 2007. – № 5. – С. 47-53
6. Джалал Т. К. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства / Т. К. Джалал // Еконо-
мічний аналіз: теорія і практика. – 2006. – № 7. – C.116-123
7. Ізмайлова Н. В. Стан та тенденції дебіторської та кредиторської заборгованості: макроекономічний ас-
пект / Н. В. Ізмайлова // Вісник економіки, транспорту і промисловості. – 2010. – №29. – С. 124-126
8.Кляшко О. М. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами еко-
номічної діяльності)» / Кляшко О. М. – К., 2011. – 21 с.
9.Крейнина М. Н. Управление движением дебиторской и кредиторской задолженности предприятия / М.
Н. Крейнина // Финансовый менеджмент. – 2009. – № 3. – C. 34-39
10. Лищенко О. Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / О. Г. Лише-
нко // Запоріжжя: Гуманіст. – 2009. – №1. – C. 114-117
11. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприєм-
ства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С.
84-89
12. Момот Т. Управление дебиторской задолженностью предприятия / Т. Момот // Бизнес-информ. – 2003.
– № 11-12. – С. 97–99.
13. Ніколаєнко О. Деякі аспекти аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання / О. Ніко-
лаєнко // Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 141-145
14. Савчук В.П. Управление финансами предприятия / В. П. Савчук. – М. : Бином, лаб. знаний, 2003. –
480 с.
15. Боді Зві. Фінанси: навч. посіб./ Зві Боді, Роберт Мертон; пер. з анг. – М. : Видавн. дім «Вільямс»,
2000. – 592 с.

DOI:

Завантажити PDF