Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Купріна Н.М.;Поліш С.В.

Ключеві слова: запаси;виробничі запаси;класифікація;активи;П(С)БО;продукція

Сторінки:

Анотація

Метою статті є дослідження аналізу праць вчених щодо визначення сутності категорій «запа-
си» та «виробничі запаси» для організації їх управлінського обліку та ефективного управління даним
елементом оборотного капіталу промислового підприємства. В процесі дослідження використовувались методи: порівняльного аналізу (для аналізу підходів вчених до визначення сутності категорій
«запаси» та «виробничі запаси»); метод класифікації (для аналізу класифікації запасів підприємства
за окремими ознаками з метою ефективного управління та організації їх обліку).
Дослідження поняття запасів, виробничих запасів, їх класифікації, питанням обліку, аналізу та
аудиту присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, але й на теперішній час вони є дискусійними.
Проведене дослідженні підтвердило, що для забезпечення безперебійної роботи підприємства та
ефективної його діяльності на підприємстві завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, пе-
редбачених потребою, а у к кожній сфері діяльності запаси обліковуються за законодавчо визначеною
методологією. Оскільки кожний вид запасів діяльності має свою методику обліку, їх потрібно розгляда-
ти окремо один від одного, тому теоретичне визначення сутності, змісту, ролі запасів необхідно для
розробки ефективної політики управління ними для забезпечення функціонування підприємства, здій-
снення безперебійного виробництва якісної продукції. У собівартості продукції підприємств харчовій
промисловості матеріальні витрати сягають 80,0-85,0%, тому питанням обліку, аналізу та контролю,
ефективності використання виробничих запасів має приділятися серйозна увага, але потребує постій-
ного удосконалення та пошуку нових методів управління ними. Аналіз публікацій присвячених обліку
запасів промислового підприємства дозволив визначити підходи щодо сутності даних економічних ка-
тегорій, систематизувати їх класифікацію за відповідними ознаками, виявити питання практичної на-
правленості в організації бухгалтерського, управлінського та податкового обліку запасів підприємства.


Посилання

1. Безінська О. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://bookdn.com/book_268.html.
2. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л.; за
ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 576 с.
3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підруч. для студентів спеціальності «Облік і ау-
дит» вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.
4. Гладких Т.В. Фiнансовий облiк: [навч. посіб.] / Т.В. Гладких. – К.: Центр навчальної лiтератури,
2007. – 480 с.
5. Економічна енциклопедія : у трьох т. / [за ред. С.В. Мочерного]. – К.: Видавничий центр «Акаде-
мія», – Т 1. – 2000. – 864 с.
6. Живко З.Б. Словник сучасних економічних термінів / Живко З.Б., Живко О.М., Живко І.Ю. – Львів:
Край, 2007. – 384 с.
7. Козловский В.А. Логистический менеджмент / Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. –
СПб.: Политехника, 1999. – 275 с.
8. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: [підруч.] / М.В.Кужельний, В.Г. Лінник. – К.:
КНЕУ, 2001. – 334 с.
9. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Г.В. Нашкерська. – К. : Центр навчальної лі-
тератури, 2004. – 464 с.
10. Оглобин А. А. Планирование и контроль запасов материальных ресурсов предприятий в условиях
новой экономической реформы : дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.21 / А. А. Оглобин. – Свердловск, 1989. –
243 с.
11. Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб.] / Ю.В. Петленко. – К.: Кондор, 2007. – 298с.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» // Затверджено Наказ Міністерства фінан-
сів України 20.10.99 №246 : станом на 17 грудня 2012 р. [Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/.
13. Виробнича логістика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк
Р.В., Доровський О.В., Кубасова Г.В. – Х.: НФаУ, 2009 – 364 с.
14. Пушкар М.С. Фінансовий облік: [підруч.] / М. С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 626 с.
15. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева
Е.Б. – [2-е изд. исправ]. – М. : Инфра, 1998. – 479 с.
16. Савкович В.А. Модели управления запасами / под ред. М.И. Балашевича. – Мн.: Наука и техника,
1986. – 319 с.
17. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: [навч. посіб. для вищої школи] / І.Б. Садовська. –К.: Центр уч-
бової літератури, 2013. – 688 с.
18. Сахарцева І. І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів
України: [навч. посіб.] / І. І. Сахарцева. – К.: Кондор, 2003. – 614 с.
19. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. –
528 с.

DOI:

Завантажити PDF