Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Самофатова В.А.

Ключеві слова: сталий розвиток;концепція сталого розвитку;агропродовольча сфера (АПС);принципи сталого розвитку;стратегія

Сторінки: 3-7

Анотація

У статті розглянуті історичні передумови та принципи сталого розвитку агропродовольчої сфе- ри. Здійснено аналіз еволюції категоріального змісту сталого розвитку. Відзначено, що основною ідеологією сталого розвитку є інтеграція і гармонізація екологічної, економічної та соціальних сфер суспільства. Найбільш важливими принципами сталого розвитку є збереження високої якості навко- лишнього середовища, економічний розвиток в рамках обмежених ресурсів, вирішення соціальних проблем. Іншими словами, сталий розвиток суспільства можливий тільки в тому випадку, коли гармонізовані відношення як всередині суспільства, так і з навколишнім середовищем. Акцентовано увагу на тому, що в центрі концепції сталого розвитку знаходиться людина, оскільки вона з його по- требами є метою суспільної діяльності, і вона також є основним фактором досягнення мети. Показано, що концепція сталого розвитку носить міждисциплінарний характер, тому її слід розглядати в багатьох аспектах і вивчати з різних ракурсів. Зроблено висновок, що людство повинно максимально наближа- ти всі технології та інші форми природокористування до механізму формування сировинного та енер- гетичного обміну в природних екосистемах. Узагальнюючи різні теорії і точки зору на сталість розвит- ку, зроблено висновок, що воно характеризує здатність соціально-економічної системи протистояти внутрішнім і зовнішнім факторам впливу і вміння адаптуватися до них. Відзначено, що дослідження методології сталого розвитку має велике практичне значення, особливо для агропродовольчої сфери (АПС). Окреслено базові переваги сталого розвитку для АПС. Ця сфера безпосередньо пов\'язана з використанням природних ресурсів для забезпечення власної виробничої діяльності. Визнання взаємозв\'язків між екологічною, економічною та соціальними систе- мами є фундаментальною методологічною позицією, яка визначає витоки сталого розвитку АПС. Важ- ливим фактором сталого розвитку є інтеграційні процеси і створення кластерів в АПС. Сталий розви- ток АПС також неможливо уявити без профільних, успішно функціонуючих і конкурентоспроможних науки і освіти.


Посилання

1. The Beijer Institute of Ecological Economics. http://www.beijer.kva.se

2. Holling, C. S. 2000. Theories for sustainable futures. Conservation Ecology 4(2): 7. [online] URL:
http://www.consecol.org/vol4/iss2/art7/

3. Our Common Future. The Brundtland Report of the World Commission on Environment and Development.
V. Hauff - 1987 - Oxford Univ. Press, Oxford. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

4. Хвесик М. А. Сучасна парадигма сталого розвитку в умовах глобалізації / Хвесик М.А., Шубалий
О.М. // Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. праць. – 2011 – № 3. – С.61 – 69.

5. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Г.Дейлі. – К.: Інтелсфера. – 2002. – 211
с.

6. Meadows D. H., Randers J., Meadows D. L. Limits to Growth: The 30-year Update. White River Jct. (VT):
Chelsea Green Publ. Co., 2004. 338 p. (рус. перевод "Пределы роста. 30 лет спустя". М.: Академкнига, 2007. 342 с.

7. Устойчивое развитие сельских территорий / [В.М. Баутин, В.В. Козлов, Н.П. Андреева и др.]. – М.:
ФГНУ «Росинформагротех», 2004. – 312 с.

8. Сонько С. П. Географічна інтерпретація доповідей Римському клубу / С. П. Сонько // Український
географічний журнал. – 2003. – № 1. – С. 55-62.

9. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України Б. Є. Патона.
– К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії
наук України», 2012. – 72 с.

10. Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О. Попова // Економіка
України. – 2012. – № 5. – С. 73–84.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.618

Завантажити PDF