Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


REPRODUCTION METHODICAL APPROACH TO EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED COMMODITY MARKETS

Nikishina O.

Key words: added value;mezosystem;effectiveness of integrated commodity markets;circulation of sector added value;management of the value

Page: 24-35

Abstract

The article reveals the nature of sector added value as internal contribution of a certain sector in
formation of value of goods (service) at the integrated market. The theory of circulation of sector added value
in the mezosystem, which allocates two stages of its movement (the processes of formation and processes
of use), inter-sector reallocation (migration) of value, internal and external contradictions of economic interests
of the participants in the reproduction process (market entities, employees and the state). This theory
formed the theoretical basis for reproduction methodical approach to evaluation the effectiveness of functioning
of the integrated commodity markets.
The main purpose of the methodical approach is a multilevel evaluation of efficiency of formation and
use of added value by the stages of its circulation in sector and market dimension as the methodical basis of
managerial decision making for balanced sustainable development of integrated commodity markets, formation
of mechanism of the state management by added value in the strategic markets of the country. Plenty of
principles for evaluation the effectiveness of the markets form: (1) priority of economic interests of the state
as a bearer of public interests; (2) systematic character and complexity; (3) adequacy and flexibility;
(4) objectivity and accuracy; (5) efficiency; (6) purposefulness; (7) scientific character.
The reproduction methodical approach involves three steps: (1) identification of a relevant market;
(2) evaluation of its effectiveness of functioning by using the set of indicators; (3) diagnostics of a relevant
market, the analysis of inter-sector balances of efficiency indices, forecast scenarios of a market development.
The core of the methodical approach is a three-level system of indicators, developed by the author:
(1) evaluation of effectiveness of the formation of added value in a mezosystem with an emphasis on a resource
structure of the value; (2) performance evaluation of the production factors; (3) evaluation of effectiveness
of fiscal and reproduction use of added value in the integrated market. The practical significance of
the methodical approach is determined by the possibility of its use in the analytical and management activity
of entities of the market, their associations, state and regional authorities.


Referencs

1. Avdasheva, S. B. , et al. “Modernyzatsyia predpryiatyi v tsepochkakh dobavlennoi stoymosty .”
Эkonomycheskyi zhurnal VShЭ, vol. 3, 2005, pp. 361–377.
2. Buluha, R., & Kokhno, P. (2007). Dobavlennaia stoymost kak tselevoi kryteryi. , Эkonomyst, 10, 68-76.
3. Hridchina , M. V. (2013). Pro dodanu vartist yak pokaznyk rezultativ diialnosti suchasnykh korporatsii .
Naukovi pratsi MAUP, 1(36), 126-129.
4. Ivanenko , V. O. (2012). Dodana vartist yak ob’iekt analizu statystychnoi zvitnosti promyslovykh pidpryiemstv
z vyrobnytstva produktsii . Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 1(22),
122-130.
5. Izmailova, K. V. (2001). Finansovyi analiz . K.: MAUP.
6. Kovalenko , O. V. (2015). Dodana vartist u konteksti natsionalnoi prodovolchoi bezpeky. Ekonomika ta
derzhava, 4, 98-102.
7. Lysyuk,, V. M. (2014). Organization of the commodity market: theory and practice: monograph. Saarbrucken,
Deutsehland: LAP LAMBERT Academic Publishing.
8. Savytskaia, H. V. (2002). Analyz khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia . Mynsk: OOO «Novoe
znanye».
9. Synk , D. S. (1989). Upravlenye proyzvodytelnostiu: planyrovanye, yzmerenye y otsenka, kontrol y
povыshenye. M.: Prohress.
10. Contemporary Encyclopedia. Retrieved 2017, from http://enc-dic.com/word/d/Dobavlennaya-stoimost-
23022.html.
11. Economic dictionary. Retrieved 2017, from Retrieved from mirslovarei.com/ content_eco/.
12. Nikishyna , O. V. (2014). Metodychni zasady kryterialnoi otsinky vidtvoriuvalnykh protsesiv na intehrovanomu
zernovomu rynku Ukrainy . Ekonomika: realii chasu, 2(12), 139-149. Retrieved from
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/139-149.pdf.
13. Nikishyna, O. V. (2014). Criterion of Value Added in Assessing Efficiency of Integrated Markets Grain
and Products his Processing in Ukraine. Nauka i Studia, 20(130), 52-57.
14. Nikishyna, O. V. (2017). Metodychnyi pidkhid do otsinky efektyvnosti sub’iektiv intehrovanoho tovarnoho
rynku . Formuvannia potentsialu ekonomichnoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv: III mizhn. nauk.-prakt. internet-konf.,
27-28 kvitnia 2017 r.: tezy dopov, 66-67. Retrieved from
http://economics.opu.ua/files/science/form_ek_rozv/2017/66.pdf
15. Ekonomichna prohrama dlia Ukrainy.Nimetska konsultatyvna hrupa z pytan ekonomichnykh reform pry
Uriadi Ukrainy. (2004). K: In-t ekon. doslidzh. ta polit. konsultatsii.
16. Nikishyna, , O. V. (2017). Measures for increase efficiency Ukrainian market of bread and bakery products.
. Actual problems of economics: theory and practice: VII International scientific conference, Jun 3 2017: theses report.
Vinnitsa: LLC “Nilan-Ltd”, 25-30.

DOI:

Download PDF