Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

Нікішина О.В.

Ключеві слова: додана вартість;мезосистема;ефективність інтегрованих товарних ринків;колообіг секторної доданої вартості;управління вартістю

Сторінки: 24-35

Анотація

Досліджено природу доданої вартості у секторному та ринковому вимірі, розроблено теорію ко-
лообігу секторної доданої вартості в мезосистемі з акцентом на головні етапи її руху (процеси форму-
вання й використання), міжсекторний перерозподіл та протиріччя економічних інтересів учасників проце-
су відтворення. На основі даного теоретичного фундаменту розроблено відтворювальний методичний
підхід до оцінки ефективності функціонування інтегрованих товарних ринків, що базується на трьохрів-
невій системі показників, вбудований у загальну методологію ринкового дослідження та взаємо-
пов’язаний з процесами діагностики, прогнозування, управління й регулювання товарних ринків. Обґрун-
товано напрями практичного впровадження авторського методичного підходу на мікро- та мезорівнях.


Посилання

1. Авдашева С. Б. Модернизация предприятий в цепочках добавленной стоимости / С. Б. Авдашева,
И. А. Буданов, В.В. Голикова, А.А. Яковлев // Экономический журнал ВШЭ. – 2005. – №3. – С.361-377.
2. Булыга Р. Добавленная стоимость как целевой критерий / Р. Булыга, П. Кохно // Экономист. – 2007. –
№10. – С. 68 – 76.
3. Грідчіна М. В. Про додану вартість як показник результатів діяльності сучасних корпорацій /
М. В. Грідчіна // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 1(36). – С. 126-129.
4. Іваненко В. О. Додана вартість як об’єкт аналізу статистичної звітності промислових підприємств з
виробництва продукції / В. О. Іваненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу. – 2012. – № 1(22). – С. 122-130.
5. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз / К. В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
6. Коваленко О.В. Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки / О. В. Коваленко //
Економіка та держава. – 2015. – №4. – С. 98 – 102.
7. Lysyuk, V. M. (2014). Organization of the commodity market: theory and practice: monograph, Saarbrucken,
Deutsehland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 224.
8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – [7-е изд., испр.]. –
Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 703 с.
9. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повы-
шение / Д. С. Синк; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.
10. Contemporary Encyclopedia (2017). Retrieved from http://enc-dic.com/word/d/Dobavlennaya-stoimost-
23022.html.
11. Economic dictionary (2017). Retrieved from mirslovarei.com/ content_eco/.
12. Нікішина О. В. Методичні засади критеріальної оцінки відтворювальних процесів на інтегрованому
зерновому ринку України [Електроний ресурс] / О. В. Нікішина // Економіка: реалії часу. – 2014. – №2 (12). –
С.139-149. Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/139-149.pdf.
13. Nikishyna, O. V. (2014). Criterion of Value Added in Assessing Efficiency of Integrated Markets Grain and
Products his Processing in Ukraine, Nauka i Studia, 20 (130), 52 – 57.
14. Нікішина О. В. Методичний підхід до оцінки ефективності суб’єктів інтегрованого товарного ринку
[Електроний ресурс] / О. В. Нікішина // Формування потенціалу економічного розвитку промислових
підприємств: ІІІ міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 27-28 квітня 2017 р.: тези допов. – Одеса: ОНПУ, 2017. –
С. 66-67. Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/science/form_ek_rozv/2017/66.pdf
15. Економічна програма для України / Німецька консультативна група з питань економічних реформ при
Уряді України. – К.: Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, 2004. – 109 с.
16. Nikishyna, O. V. (2017). Measures for increase efficiency Ukrainian market of bread and bakery products.
Actual problems of economics: theory and practice: VІІ International scientific conference, Jun 3 2017: theses report.
Vinnitsa: LLC “Nilan-Ltd”, 25-30.

DOI:

Завантажити PDF