Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Купріна Н.М.

Ключеві слова: управлінський облік;стратегічний управлінський облік;методи управлінського обліку;ефективність діяльності;конкурентоспроможність підприємства;трансформація діяльності підприємства

Сторінки: 45-51

Анотація

Метою статті є аналіз праць вчених, присвячених напрямам розвитку та застосування управ- лінського обліку, як інструменту стратегічного управління, з метою забезпечення ефективності функці- онування та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах. В процесі дослідження використовувались методи: системного аналізу, порівняльного аналізу (для аналізу підходів вчених щодо визначення сутності поняття «стратегічний управлінський облік»); методи теоретичного узагальнення (для дослідження понятійного апарату категорій внутрішньогоспо- дарський «управлінський облік» та «стратегічний управлінській облік» та його застосування як інстру- менту при проведенні імпаритетної реструктуризації підприємств); системного аналізу та синтезу (для визначення сучасних методів стратегічного управлінського обліку). Проведене дослідженні підтвердило, що управлінський облік в сучасних умовах має не тільки внутрішньогосподарський характер та базується на внутрішніх факторах формування інформації для управління підприємством, але й на зовнішніх факторах для забезпечення конкурентоспроможності продукції та збереження позиції на ринку, рентабельності виробництва та отримання позитивного фі- нансового результату від віх видів діяльності. Виникнення нової системи управлінського обліку – стра- тегічного управлінського обліку в умовах ринкових відносин необхідно розцінювати як об\'єктивну не- обхідність, що потребує розширення кола його об’єктів та методів. Для ефективного розвитку вітчиз- няних підприємств, забезпечення конкурентоспроможності в сучасних умовах необхідна адаптація за- рубіжного досвіду організації та веденні стратегічного управлінського обліку к національним економіч- ним та ринковим умовам, врахування специфіки саме в Україні. Наукова новизна полягає у обґрунту- ванні застосування стратегічного управлінського обліку як інструменту проведення імпаритетної рест- руктуризації підприємств з метою забезпечення конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємств. Практична значущість: отримані результати направлені на забезпечення ефективності функціонування та конкурентоспроможності вітчизняного виробника харчової продукції в України та удосконалення його обліково-аналітичногозабезпечення в системі управління.


Посилання

1. Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємс-
тва: [монографія] / [В.В. Немченко, Ф,А, Трішин,Л.В. Іванченкова, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф.
В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 360 с.

2. Купріна Н.М. Організація управлінського обліку: аспект стратегічного управління // Розвиток фінан-
сової системи сучасного підприємства: обліково-аналітичний аспект : [монографія] / [В.В. Немченко, Л.В. Іван-
ченкова, Г.О. Ткачук, Н.М. Купріна та ін.] ; за аг. ред. д.е.н., проф. В.В. – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 113-119

3. Лищенко О.Г. Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкурентос-
проможністю / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Держава та регіоні. Серія «Економіка та підприємництво». –
2016. – №1 (87). – С. 59-67

4. Максименко Д.В. Управлінський облік як система інформаційного забезпечення управлінських рі-
шень [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN =UJRN&P21DBN =UJRN&S21CNR=20&Z21ID.

5. Чуприна Л.В. Управлінський облік в сучасному менеджменті підприємства / Л.В. Чуприна // Вісник
НТУ «ХПІ». – 2014. – №34. – С. 154-157

6. Пилипенко І.І. Модифікація систем обліку та аудиту в умовах глобалізації економіки / І.І. Пилипенко,
В.О. Шевчук, Л.В. Нападовська // Вісник Житомирського держ. технол. ун-ту: Економічні науки. – 2003. – №
2(24). – С. 123-130

7. Радченко К.О. Проблемний управлінський облік та його прогностична функція / К.О. Радченко /
Портал для управлінців. – 2002. – №10. – С. 24-31

8. Петрік О. Управлінський облік та проблеми його впровадження в сучасних умовах на підприємствах
України / О.Петрик // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 21-22, Ч.
2. – С. 299-304

9. Simmonds K. / The accounting assessment of competitive position / K. Simmonds // European Journal of
Marketing. Organization and Society. – 2006. – №1. – P.84-95

10. Атамас П.Й. Управлінський облік: [навч. посіб.] / П.Й. Атамас. – К.: Центр навчальної літератури,
2006. – 440 с.

11. Купріна Н.М. Ефективність діяльності підприємств та їх об’єднань: аналіз, моніторинг, забезпечення
/ Н.М.Купріна // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т.8, Випуск 1. – С. 19-25; DOI: 10.21691/fie.v8i1.51

DOI: 10.15673/fie.v9i3.623

Завантажити PDF