Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИВАБЛИВІСТЬ ХАРЧОВОГО БІЗНЕСУ

Ліпова О.Л.;Євтушок О.В.

Ключеві слова: привабливість харчового бізнесу;фактори привабливості бізнесу;конкурентоспроможність персоналу;параметри конкурентоспроможності персоналу

Сторінки: 52-60

Анотація

У статті розглянуто та обґрунтовано закономірний і безумовний взаємозв’язок таких ринкових категорій, як «привабливість харчового бізнесу» та «конкурентоспроможність персоналу». Персонал, що є задіяним у цьому виді бізнесу, формує певні рівні іміджу, конкурентоспроможності та адаптив- ності підприємства на ринку серед споживачів, клієнтів та конкурентів.


Посилання

1. Грошелева О. Г. Конкурентоспроможність управлінського персоналу: автореф. дис. на здобуття на-
ук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)» / О. Г. Грошелева. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

2. Смірнов О. О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу про-мислових підприємств : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна еко-
номіка і політика» / О. О. Смірнов. – Київ, 2007. – 20 с.

3. Ахромкін Є. М. Аналіз критеріїв конкурентоспроможності персоналу
підприємств / Є. М. Ахромкін // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім.В. Даля. – Луганськ, 2012. – № 1, Ч. 1. – С. 194–
200.

4. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: [учебник] / Р. А. Фатхутди-
нов. – [2-е изд. испр., доп.]. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с.

5. Славгородська О. Ю. Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства / О. Ю. Славго-
родська, В. Г. Щербак // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. – 2005. – № 8. – С. 94–101.

6. Цвєткова І. І. Конкурентоспроможність персоналу: сутність та місце у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємства / І. І. Цвєткова // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 88. – С.
119–125.

7. Семикіна М. В. Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення [Елек-
тронний ресурс] / М. В. Семикіна // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Серія: Економічні науки. –
Кіровоград, 2009. – Вип. 15. – С. 11–20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Npkntu_e_2009_15_4.pdf.

8. Колот А. М. Мотивація персоналу / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – Київ : КНЕУ, 2011. – 397 с.

9. Шегда А. В. Менеджмент: [навч. посіб.] / А. В. Шегда. – К.: Знання, 2002. – 583 с.

10. Шваб Л. І. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів] / Л. І. Шваб. –
[4-те вид.]. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.

11. Коломієць В. М. Розвиток конкурентоспроможності персоналу машино-будівних підприємств : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)» / В. М. Коломієць. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

12. Майстер Л. А. Внутрішні фактори підвищення конкуренто-спроможності персоналу
машинобудівних підприємств / Л. А. Майстер // Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем :
зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 15–21.

13. Літинська В.А. Теоретичні основи конкурентоспроможності персоналу підприємства
/ В. А. Літинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3, T. 1. –
С. 173-176.

14. Глевацька Н.М. Конкурентоспроможність робочої сили регіону: методологія та напрями забезпе-
чення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 – «Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика» / Н. М. Глевацька. – К., 2006. – 22 с.

15. Щербак В.Г. Управління персоналом підприємства. Наукове видання / В.Г. Щербак. – Харків:
ХНЕУ, 2005. – 220 с.

16. Цуркан М.Л. Компетентнісний підхід в оцінці персоналу інтегро-ваного холдинга [Електронний ре-
сурс] / М.Л. Цуркан // Ефективна економіка. Дніпропетровський аграрно-економічний університет. – Дніпро,
2017. – № 7. – С. 173-176. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/

DOI: 10.15673/fie.v9i3.624

Завантажити PDF