Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN FOOD ENTERPRISES. FEATURES OF ASSESSMENT

Stasiukova K.

Key words: competitiveness;analysis;evaluation;production;food industry

Page: 61-67

Abstract

Competitiveness of a product is a main factor for its commercial success in the market with a large number of manufacturers of similar products. The article describes features of assessment and analysis of food enterprises products. It offers an evaluation algorithm and the ways of competitiveness improvement.


Referencs

1. Andersen V. Rehionalna konkurentsiia yak faktor sotsialno–ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh
hlobalizatsii. Retrieved August 23, 2017, from http.www.kennan.kiev.ua

2. Blonska, V. I., & Depa, N. T. (2010). «Porivnialna kharakterystyka metodiv otsinky konkurentospromozhnosti
produktsii» . Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 20(15), 115-120.

3. Bohatyrov, A. M., Butenko, A. I., & Kuznietsova, O. I. (2003). Planuvannia diialnosti pidpryiemstva kharchovoi
promyslovosti v umovakh rynku: Monohrafiia. IPREED NAN Ukrainy, 274.

4. Burkynskyi, B. V., .Lazareva, E. V., & Aheeva, Y. N. (2002). Konkurentosposobnost produktsyy y predpryiatyia.

5. Kara, A., & Erokhyna, E. (2003). Metodyka otsenky konkurentosposobnosty predpryiatyia na rыnke .
AYM-Press, 12, 10-19

6. Kendiukhov, O. V. (2009). Funktsii upravlinnia: sutnist, zmist, klasyfikatsiia . Visnyk Donetskoho derzhavnoho
universytetu ekonomiky i torhivli im. M.Tuhan-Baranovskoho. Seriia: «Ekonomichni nauky», 3(19), 113-122.

7. Stasiukova, K. V. (2011). Metody pidvyshchennia konkurentozdatnosti pidpry-iemstva ta kliuchovi faktory
yoho uspikhu:. VII Mizhnarodna nauk.-prakt. konf. "Prykladnye nauchnye razrabotky", 14-16.

8. Fatkhutdinov, R. A. (2008). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu orhanizatsii. M.: Market DS.

9. Yudin, M. (2010). Comparative characteristic of methods for assessing the competi-tiveness of products" .
Economist, 6, 40. Retrieved August 23, 2017, from
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekonomist/2010_6/40_42.pdf

DOI: 10.15673/fie.v9i3.625

Download PDF