Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Стасюкова К.В.

Ключеві слова: конкурентоздатність;аналіз;оцінка;виробництво продукції;харчова промисловість

Сторінки: 61-67

Анотація

Вступ України до Світової організації торгівлі потребує від економістів усвідомлення зв’язків між конкурентоздатністю товарів та конкурентоздатністю підприємств, а від науковців – розробки су- часних методів управління рівнем конкурентоздатності товарів та підприємств. Конкурентоздатність товару - вирішальний фактор його комерційного успіху на розвиненому конкурентному ринку. В статті показані проблеми аналізу та оцінки продукції харчової промисловості. Розроблено алгоритм оцінки конкурентоздатності продукції. Запропоновані заходи, які сприятимуть її подальшому підвищенню: - підвищення техніко-економічних і якісних показників продукції підприємства; - орієнтація якості та техніко-економічних параметрів продукції на вимоги споживачів; - виявлення і забезпечення переваг продукту порівняно з його замінниками; - виявлення переваг і недоліків товарів-аналогів, які випускаються конкурентами і використан- ня одержаних результатів у діяльності фірми; - визначення можливих модифікацій продукту; - виявлення і використання цінових факторів підвищення конкурентоздатності продукції; - винаходження і використання нових пріоритетних сфер використання продукції; - диференціація продукції; - посилення впливу на споживачів (просування).


Посилання

1. Андерсен В. Регіональна конкуренція як фактор соціально–економічного розвитку України в умовах
глобалізації [Електронний ресурс] / Андерсен В. // Режим доступу до журналу : http.www.kennan.kiev.ua

2. Блонська В.І., Депа Н.Т. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності про-
дукції [Електронний ресурс] / В.І. Блонська, Н.Т. Депа // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15,
С.115-120

3. Богатирьов А.М. Планування діяльності підприємства харчової промисловості в умовах ринку: [мо-
нографія] / А.М. Богатирьов, А.І. Бутенко, І.О. Кузнєцова. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2003. – 274 с.

4. Буркинский Б.В. Конкурентоспособность продукции и предприятия / [Б.В. Буркинский,
Е.В.Лазарева, И.Н. Агеева и др.]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – 132 с.

5. Кара А. Методика оценки конкурентоспособности предприятия на рынке / А. Кара, Е. Ерохина //
АИМ-Пресс. – 2003. – № 12. – С. 10-19.

6. Кендюхов О.В. Функції управління: сутність, зміст, класифікація / О.В. Кендюхов // Вісник Донець-
кого державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Серія: «Економічні науки». –
2009. – №3(19). – С. 113–122.

7. Стасюкова К.В. Методи підвищення конкурентоздатності підприємства та ключові фактори його
успіху / К.В.Стасюкова // Прикладные научные разработки: VII міжнародна наук.-практ. конф., 27 липня-05
серпня 2011р.: тези допов. – Прага (Чехія), 2011. – С. 14-16.

8. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоспроможністю організації: [підручник] / Фатхутдінов Р.
А. – [3-тє видання, перероб. і доп.]. – М.: Маркет ДС, 2008 р. – 426 с.

9. Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції [Елек-
тронний ресурс] / М. Юдін // Економіст. – 2010. – №6. – С.40. – Режим доступу до журналу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekonomist/2010_6/40_42.pdf

DOI: 10.15673/fie.v9i3.625

Завантажити PDF