Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


THE DIRECTIONS OF MANAGEMENT OF THE COMMODITY DEBTS RECEIVABLE

Stupnytska T.;Volodina O.;Zhidkova K.

Key words: debts receivable;the problems of management;stages of development of management mechanism

Page: 68-73

Abstract

The existing problems of management of debts receivable, which economic entities deal with, have been considered in the article and the mechanism of management of debts receivable has been stated and the stages of its implementation have been characterized.


Referencs

1. Beskota , H. M. (2009). Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. Derzhavatarehiony, 1, 114-117.

2. Horodianska, L. (2013). Orhanizatsiia kontroliu debitorskoi zaborhovanosti na pidpryiemstvi. Bukhhalterskyi
oblik i audyt, 5, 46-53.

3. Hutsalenko , L. V., & Slobodianiuk, I. S. (2012). Kontrol debitorskoi zaborhovanosti v upravlinni pidpryiemstvom. Zbirnyk naukovykh prats VNAU, 1, 3rd ser., 154-159.

4. Yedynak , T. S. (2009). Problemy upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstv v umovakh finansovo–ekonomichnoi kryzy. Derzhava ta rehiony, 3, 54-57.

5. Kozhevnikova , O. (2012). Debitorska zaborhovanist i kredytna polityka kompanii . Finansovyi rynok
Ukrainy, 6, 21-25.

6. Kurta , N. V. (2008). Suchasni problemy upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu. Derzhava ta rehiony, 6,
370-373.

7. Maslovska, , L. T. (2010). Operatsii faktorynhu v upravlinni debitorskoiu zaborhovanistiu . Finansy Ukrainy,
6, 100-107.

8. Oborotni aktyvy za vydamy ekonomichnoi diialnosti: Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky
Ukrainy .Retrieved August 17, 2017, from http://www.ukrstat.gov.ua

9. Pasinovych, I. I. (2013). Aktualni problemy analizu i upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu . Ekonomika.
Upravlinnia. Innovatsii, 2(10), 114-125.

10. Tuchak, O. (2012). Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu. Balans, 92, 19-24.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.626

Download PDF