Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


INTRAECONOMIC CONTROL OF THE OPERATION WITH COMMODITY – MATERIAL VALUES

Тkachuk G.;Volodina O.;Zhigovska A.

Key words: intraeconomic control;commodity – material values;functions of control;tasks of control;management of efficiency

Page: 74-80

Abstract

The essence of intraeconomic control has been discovered in the article, the scientists’ points of views have been systematized, the peculiarities and main tasks of this type of control have been considered. The problematic questions, the solving of which will contribute to broadening of intraeconomic control of the operations with commodity – material values and provide efficient management of an enterprise, have been stated.


Referencs

1. Butynets , T. A. (2008). Vnutrishnii kontrol: sut i zmist. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho
universytetu.Seriia: ekonomichni nauky, 2(44), 31-42.

2. Butynets, F. F. (2002). Audyt. Zhytomyr: PP «Ruta».

3. Hutsalenko, L. V. (2014). Vnutrishnohospodarskyi kontrol:. K. : «Tsentr uchbovoi literatury».

4. Dikan, L. V., & Shulha, N. M. (2005). Vnutrishnohospodarskyi kontrol. . Kharkiv: KhNEU.

5. Murashko, V. M. (2003). Kontrol i reviziia finansovo-hospodarskoi diialnosti. K.: TsUL.

6. Khornhren , C. T., & Foster, D. (1995). Bukhhalterskyi uchet: upravlencheskyi aspekt. M.: «Fynansы y statystyka».

7. Zahorodnii, %. H., Yelysieiev, A. V., & Koriahin, M. V. (2003). Audyt: teoriia i praktyka . Lviv: Natsionalnoho
universytetu «Lvivska politekhnika».

8. Shteinman , M. I. (1983). Vnutrykhoziaistvennыi kontrol v selskokhoziaistvennykh predpryiatyiakh . M.:
«Fynansy y statystyka».

9. Tkachuk , H. O. (2015). Identyfikatsiia ekonomichnykh ryzykiv v oblikovo-analitychnii systemi pidpryiemstva
. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 4, 7th ser., 80-88. doi:10.15673/2312-847x.4/2015.56865

DOI: 10.15673/fie.v9i3.627

Download PDF