Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Ткачук Г.О.;Володіна О.П.;Жиговська А.В.

Ключеві слова: внутрішньогосподарський контроль;товарно-матеріальні цінності;функції контролю;завдання контролю;управління ефективністю

Сторінки: 74-80

Анотація

У статті розкрито суть внутрішньогосподарського контролю, систематизовано погляди науков- ців та запропоновано визначення поняття «внутрішньогосподарський контроль» для операцій з товар- но-матеріальними цінностями. Розглянуто особливості та основні завдання цього виду контролю. Визначено проблемні пи- тання, вирішення яких сприятиме поширенню внутрішньогосподарського контролю операцій з товар- но-матеріальними цінностями та забезпечить ефективне управління підприємством. Запропоновано розподіл функцій внутрішньогосподарського контролю операцій з товарно- матеріальними цінностями між структурними підрозділами підприємства у вигляді матриці. За результатами аналізу наукових джерел виділено склад обліково-аналітичного забезпечення контролю операцій з товарно-матеріальними цінностями. Зроблено висновок, щодо основних проблем використання товарно-матеріальних цінностей та необхідність організації ефективної системи внутрішньогосподарського контролю для забезпечення ефективності виробництва та забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.


Посилання

1. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А Бутинець // Вісник Житомирського держав-
ного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2008. – № 2(44). – С. 31–42.

2. Бутинець Ф. Ф. Аудит: [підр. для студ. спец. «Облік і аудит» вищих навч. закл.]. – [2-е вид., пере-
роб. та доп.]. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с.

3. Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль: [навч. посіб] / Л. В. Гуцаленко, М.М. Коцупат-
рий, У.О. Марчук. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 496 с.

4. Дікань Л. В. Внутрішньогосподарський контроль. Конспект лекцій для студентів спеціалізації «Ко-
нтроль і ревізія» спеціальності 8.050106 денної форм навчання / Укл. Л. В. Дікань, Н. М. Шульга. – Харків: Вид.
ХНЕУ, 2005. – 60 с.

5. Мурашко В.М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності / В.М. Мурашко. – К.: ЦУЛ,
2003. – 311 с.

6. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорингрен, Дж.Фостер. – М.:
«Финансы и статистика», 1995. – 416 с.

7. Загородній А. Г. Аудит: теорія і практика / А. Г. Загородній, А. В. Єлисєєв, М. В. Корягін. – Львів:
Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 362 с.

8. Штейнман М.Я. Внутрихозяйственный контроль в сельскохозяйственных предприятиях / М.Я.
Штейман. – М.: «Финансы и статистика», 1983. – 160 с.

9. Ткачук Г.О. Ідентифікація економічних ризиків в обліково-аналітичній системі підприємства / Г.О.
Ткачук // Економіка харчової промисловості. – 2015. – Т.7, Вип. 4/2015. – С.80-88; DOI: 10.15673/2312-
847x.4/2015.56865

DOI: 10.15673/fie.v9i3.627

Завантажити PDF