Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Мельник Ю.М;Лук’янов А.С.

Ключеві слова: оперативний лізинг;фінансовий лізинг;лізингодавець;лізингоодержувач

Сторінки: 81-87

Анотація

Лізинговий бізнес в Україні стає однією з найбільш ефективних форм взаємодії підприємців.
Однак ця проблематика потребує дослідження, так як відсутність достатньої законодавчої бази, побо- ювання багатьох фінансових структур впроваджувати нову форму фінансування, з одного боку, і різке
збільшення ймовірності отримання кредитних ресурсів для підприємств, зниження факторів ризику, в
порівнянні з традиційними формами кредитування, з іншого боку, робить лізинг об’єктом підвищеної
уваги всіх учасників фінансового ринку.
При розвинутій ринковій економіці всім її учасникам очевидно, що лізинг – вигідна форма збуту
для виробника при нестачі фінансових ресурсів у споживача. Для споживача лізинг – спосіб отриман-
ня основних засобів не за повною вартістю, тобто оренда, що дозволяє відстрочити витрачання знач-
них фінансових ресурсів, одночасно використовуючи основні засоби поступово погашаючи їх вартість
грошовими коштами, які надходять від експлуатації нового і більш ефективного обладнання.
У статті показаний досвід розвитку лізингу в Україні а також у інших країнах. Проведено теоре-
тичне та практичне обґрунтування сутності фінансового і оперативного лізингу, їх економічний зміст і
особливості обліку; досліджено етапи розвитку лізингу в різних країнах, проведено порівняння та ви-
значено переваги оперативного і фінансового лізингу, а також досліджено методологічні положення і
кореспонденція рахунків з обліку оперативного та фінансового лізингу у лізингодавця і лізингоодержу-
вача.
На основі проведеного аналізу розвитку лізингу в Україні та за кордоном зроблені висновки
про перспективи його подальшого розвитку, а також надані пропозиції для активного розвитку лізингу
в Україні.


Посилання

1. Бразілій Н.М. Особливості стандартизації обліку оренди та лізингу необоротних активів у відповід-
ності до міжнародних і вітчизняних стандартів обліку // Проблеми науки. – 2009. – № 8. – С. 36-42.
2. Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах / Н.А. Карасьова
// Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 31-34.
3. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1381-VI. : за станом на 16.01.2004 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1381-15
4. Сук Л. Облік оренди / Л.Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 23 (200). –
С. 47-50.
5. Риндя А. Бухгалтерський облік фінансового лізингу (оренди) / А. Риндя // Податки та бухгалтерський
облік. – 2006. – № 74 (975). – С. 25-29.
6. Горохова С.Є. Договір лізингу в світлі останніх змін законодавства / С.Є. Горохова // Актуальні про-
блеми сучасної науки. – 2017. – № 3. – С.110-115.
7. Назарліев С.Б. Сучасний стан лізингового обслуговування при трансформації фінансових інститутів
Азербайджану / С.Б. Назарліев // Актуальні проблеми сучасної науки. – 2017. – № 3. – С.50-53.
8. Газман В.Д. Подолання стереотипів у лізингу / В.Д. Газман // Питання економіки. – 2017. – № 2. –
С.136-152.
9. Газман В.Д. Лізинг в проектному фінансуванні / В.Д. Газман // Фінанси. – 2013. – № 9. – С.73–78.
10. Бондалетова Н.Ф. Напрямки і особливості розвитку ринку лізингу в Росії і за кордоном /
Н.Ф.Бондалетова, І.В.Чіжанькова // Соціальна політика і соціологія. – 2015. – Т.14, № 4 (111). – C.31-46.
11. Говоров С.М. Класифікація видів лізингу / С.М. Говоров / Економіка і фінанси. – 2007. – № 5 (85). –
С. 27-34.
12. Газман В.Д. Траєкторія структурних змін на лізинговому ринку Росії / В.Д. Газман // Фінансовий бі-
знес. – 2016. – № 5. – С.3-10.
13. Пропозиції щодо активного розвитку лізингу в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ua-referat.com/ Проблеми_та_перспективи_розвитку_лізингових_послуг_в_Україні

DOI: 10.15673/fie.v9i3.632

Завантажити PDF