Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF PERSONAL SECURITY OF THE COMPANY

Tkachuk G.

Key words: financial and economic security;personnel security;accounting and analytical support;human threats;personnel;information and personnel support

Page: 88-96

Abstract

The systematization of scientific approaches to the definition of the "personnel security" has been
carried out. The composition of the main personnel threats in the system of economic safety of food industry
enterprises has been determined on the basis of the analysis of the sources. We can refer to such threats the following: losses, connected, with staff turnover, confidential information
leakage; mistakes due to low, qualification of employees; mistakes, connected with high degree of
fatiguability and monotony of the labour, absence of scientific organization of labour; presence of professional
diseases; lack of personal interest in the results of the work; absence of professional and carrer growth.
It has been determined that a large number of problems in the system of personnel security can be
eliminated or minimized if there is considered effective personnel policy of the company.
The types and main directions of personnel policy have been systematized. The types of accounting
and analytical support of personnel policy have been pointed out. The author suggests the composition of
information and enterprise economic safety.
The author suggesta that the accounting and analytical support of the personnel policy of the food
industry enterprises consists of the following types of provision: regulatory and legislative information; information
and personnel support; accounting information; analytical information; results of internal control.
The list of sources of information needed for management decisions on the formation and control of
personnel policy of the company has been determined.
It has been concluded that accounting and analytical software that allows you to quickly control the
efficiency of personnel and wages, identify negative trends and future directions of development becomes
the crucial condition of the formation of high-quality personnel policy and providing of personnel security of
the company.


Referencs

1. Shvets, N. K. (2006). Metody vyiavlennia i zberezhennia kadrovoi bezpeky, abo yak peremohty zlovzhyvannia
per-sonalu. Personal, 5, 70-75. Retrieved from www.personal.in.ua/.
2. Tsarenko U. (2005). Pozabottes o kadrovoi bezopasnosty . Kadrovoe delo, 1, 69-73.
3. Zhyvko , Z. B. (2013). Kadrova bezpeka v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Lviv: Spolom.
4. A. R., Alaverdov . Upravlenye kadrovoi bezopasnostiu orhanyzatsyy (Vol. 2011). M.: Alaverdov.
5. Bahlei, D. I. (2007). Tekhnolohyia kadrovoho menedzhmenta v systeme эkonomycheskoi bezopasnosty
predpryny-matelstva. Rostov-na- Donu: D.Iu. Bahlei. Received 29 October 2016
6. Ehorov, S. S. (2010). Kadrovaia bezopasnost y top-menedzhment predpryiatyi . Ynytsyatyvы XXI veka, 4
– 5, 80-83.
7. Hrechishkina, A. A. (2014). Sutnist poniattia «kadrova bezpeka pidpryiemstv zaliznychnoho transportu».
Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, (6), 2nd ser., 144-146.
8. Honcharenko, L. P. (2007). Эkonomycheskaia y natsyonalnaia bezopasnost. M.: Эkonomyka.
9. Dzhobava , A. M. (2009). Orhanyzatsyonnыe y эkonomycheskye sostavliaiushchye konkurentosposobnosty
predpryiatyia . Kadrы predpryiatyia, 1, 10-11.
10. Kalinichenko , L. L. (2012). Metodolohichnyi pidkhid do upravlinnia personalom pidpryiemstv zaliznychnoho
tran-sportu v umovakh reformuvannia haluzi. Kharkiv: UkrDAZT.
11. Kafydov , V. V. (2012). Upravlenye chelovecheskymy resursamy. Pyter: SPb.
12. Kybanov , A. I. (2002). Upravlenye personalom orhanyzatsyy . M.: YNFRA-M.
13. Kyrychenko , O. A. (2002). Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti. K.: Vyd-vo «Znannia-Pres».
14. Lashchenko, O Iu. (2007). Kadrova bezpeka yak pidsystema v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva.
Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi , 4.
15. Lytovchenko , O. I. (2010). Formuvannia kadrovoi bezpeky pidpryiemstv APK. Kyiv.
16. Lohinova , N. I. (2009). Mistse kadrovoi bezpeky v ekonomichnii bezpetsi pid- pryiemstva . Kommunalnoe
khoziaistvo horodov: nauchno-tekhnycheskyi sbornyk, 87, 371-376.
17. Mekheda , N. H. (2012). Sotsialno-motyvatsiini skladovi kadrovoi bezpeky . Finansovyi prostir, 2(6), 44-
51.
18. Moiseienko , I. P. (2011). Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Lviv.
19. Myriushchenko, A. L. (2007). Teoryia kadrovoi bezopasnosty.Kadrovaia bezopasnost kak systema.
20. Mytrofanov , A. A. (2006). Эkonomycheskaia bezopasnost kommercheskykh predpryiatyi y delovaia razvedka.
Retrieved August 18, 2017, from Rossyiskoe obshchestvo professyonalov konkurentnoi razvedky. – Rezhym
dostupa: http://www.rscip.ru/base/A9738409- 3441822.
21. Nazarova, G. O. (2010). Peredumovy stvorennia systemy kadrovoi bezpeky pidpryiemstva . Rehionalni aspekty
rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, 15, 34-37.
22. Petrov, M. I. (2002). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist, traktuvannia, tochky zoru . Menedzher,
1(17), 67-71.
23. Chaplyhina, Iu. S. (2011). Etymolohichnyi analiz katehorii «kadrova bezpeka». Upravlinnia rozvytkom,
4(101), 102-104.
24. Chumaryn , Y. H. (2003). Chto takoe kadrovaia bezopasnost kompanyy? . Kadry predpryiatyia, 2, 32-34.
25. Havaev , A. H. (2002). Bezopasnost korporatsyi. Krymynolohycheskye, uholovno-pravovыe y orhanyzatsyon-nыe
problemы. M.: Bankovskyi Delovoi Tsentr.
26. Shehelman, Y. R. (2006). Kadrovaia bezopasnost:. Petrozavodsk: PetrHU.
27. Mekheda , N. H.. Kadrova bezpeka yak pidsystema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva .
28. Vynohradskyi , M. D. (2009). Upravlinnia personalom v systemi menedzhmentu orhanizatsii . K.: Tsentr
uchbovoi literatury.
29. Zahorodnii, A. H. (2007). Systema oblikovo-analitychnoho zabezpechennia menedzhmentu pidpryiemstva .
Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika»enedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy
rozvytku, 576, 94-102.
30. Tkachuk, H. O., Shchukina, O. V., Nemchenko, V. V., & Trishyn, F. A. (2015). Oblikovo-analitychne zabezpechennia
kadrovoi polityky pidpryiemstva.Oblikovo-analitychne zabezpechennia v umovakh upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu
bezpekoiu pidpryiemstva. Odesa: Feniks.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.629

Download PDF