Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ткачук Г.А.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность;кадровая безопасность;учетно-аналитическое обеспечение;кадровые угрозы;кадровая политика;информационно-кадровое обеспечение

Страницы: 88-96

Анотация

Проведена систематизация научных подходов к определению категории «кадровая безопас-
ность». На основании анализа источников определен состав основных кадровых угроз в системе эко-
номической безопасности предприятий пищевой промышленности.
Определено, что большое количество проблем в системе кадровой безопасности может быть
ликвидирована или сведена к минимуму при наличии продуманной эффективной кадровой политики
предприятия.
Систематизированы виды и основные направления кадровой политики. Выделены виды учет-
но-аналитического обеспечения кадровой политики.
Автор предлагает состав информационно-кадрового обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия.
Определен перечень источников информации, необходимой для принятия управленческих
решений по формированию и контролю выполнения кадровой политики предприятия.
Сделан вывод, что учетно-аналитическое обеспечение, которое позволяет оперативно кон-
тролировать эффективность использования кадров и уровень оплаты труда, выявлять негативные
тенденции и перспективные направления развития, становится решающим условием формирования
качественной кадровой политики и обеспечения кадровой безопасности предприятия


Список литературы

1. Швець Н.К. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемогти зловживання пер-
соналу [Електронний ресурс] / Н.К. Швець // Персонал. – 2006. – №5. – С.70-75. – Режим досту-
пу:www.personal.in.ua/
2. Царенко Ю. Позаботьтесь о кадровой безопасности / Ю. Царенко // Кадровое дело. – 2005. – №1. – C.
69–73.
3. Живко З.Б. Кадрова безпека в системі економічної безпеки підприємства / З.Б. Живко // Вплив полі-
тичних циклів на якість життя та рівень щастя в Україні: Матеріали засідання круглого столу ; за ред.
М.І.Флейчук, У.В. Щурко, Н.І. Черкас, О.Б. Василиці [Електронний ресурс] – Львів: «Сполом», 2013. – 127 с. –
Режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/Zbirnyk-29.03-19b69.pdf
4.Алавердов А. Р. Управление кадровой безопасностью организации: [учеб.] / А. Р. Алавердов. – М.:
Маркет ДС, 2011. – 176 с.
5.Баглей Д.Ю. Технология кадрового менеджмента в системе экономической безопасности предприни-
мательства : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 /
Д.Ю. Баглей, Ростов-на- Дону, 2007. – 35 с.
6. Егоров С. С. Кадровая безопасность и топ-менеджмент предприятий / С. С. Егоров, М. Я. Корнилов //
Инициативы XXI века. – 2010. – № 4 – 5. – С. 80 – 83.
7.Гречішкіна А.А. Сутність поняття «кадрова безпека підприємств залізничного транспорту» /
А.А.Гречішкіна. – Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 6, Частина 2. – 2014. –
С.144-146.
8. Экономическая и национальная безопасность: [учеб.] / под ред. Л. П. Гончаренко. – М.: Экономика,
2007. – 543 с.
9. Джобава А. М. Организационные и экономические составляющие конкурентоспособности предпри-
ятия / Джобава А. М. // Кадры предприятия. – 2009. –№ 1. – С. 10 -11.
10.Калініченко Л.Л. Методологічний підхід до управління персоналом підприємств залізничного тран-
спорту в умовах реформування галузі: [монографія] / Л.Л. Калініченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 382 с. –
С.219.
11.Кафидов В. В. Управление человеческими ресурсами: [учеб. пособие] / В. В. Кафидов. – СПб.: Пи-
тер, 2012. – 208 с.
12. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации / А. Я. Кибанов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 638 с.
13.Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посіб.] / О.А. Кириченко. –
[3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: Вид-во «Знання-Прес», 2002. – 384 с.
14. Лащенко О.Ю. Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки підприємства. Про-
блеми системного підходу в економіці [Електронний ресурс] / О.Ю. Лащенко. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 4. – Ре-
жим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ e-journals/PSPE/2007-3/Laschenko_307.htm.
15.Литовченко О.Ю. Формування кадрової безпеки підприємств АПК: автореферат дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (машинобудуван-
ня, агропромисловий комплекс, туристичні підприємства та підприємства рекреаційного комплексу)» / О. Ю.
Литовченко, Київ, 2010. – С. 22.
16. Логінова Н.І. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці під- приємства / Н.І. Логовіна // Комму-
нальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – 2009. – № 87. – С. 371–376.
17. Мехеда Н.Г. Соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки / Н.Г.Мехеда, А.І.Маренич. – Фінан-
совий простір. – №2 (6), 2012. – С. 44-51.
18.Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства / І.П. Мойсеєнко, О.М.
Марченко: [навч. посіб.]. – Львів, 2011. – 380 с.
19. Мирющенко А. Л. Теория кадровой безопасности. – 2007 [Электронный ресурс]: Кадровая безопас-
ность как система. – Режим доступа: www. kadry.ucoz.ru
20. Митрофанов А. А. Экономическая безопасность коммерческих предприятий и деловая разведка. –
2006 [Электронный ресурс]: Российское общество профессионалов конкурентной разведки. – Режим доступа:
http://www.rscip.ru/base/A9738409- 3441822.
21. Назарова Г.О. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства / Г.О. Назарова // Ре-
гіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Терноп. нац. екон. ун-т. – 2010. – Вип.15. – С. 34–37.
22. Петров М. І. Економічна безпека підприємства: сутність, трактування, точки зору / М. І. Петров //
Менеджер. – 2002. – №1(17). – С. 67-71.
23. Чаплигіна Ю. С. Етимологічний аналіз категорії «кадрова безпека» / Ю. С. Чаплигіна // Управління
розвитком. – 2011. – №4 (101). – С. 102–104.
24. Чумарин И. Г. Что такое кадровая безопасность компании? / И. Г. Чумарин // Кадры предприятия. –
2003. – № 2. – С. 32-34.
25. Шаваев А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организацион-
ные проблемы / А.Г. Шаваев – М.: Банковский Деловой Центр, 2002. – 239 c.
26. Кадровая безопасность: [учебно-методич. пос.] / И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков. – Петрозаводск:
ПетрГУ, 2006. – 96 с.
27.Мехеда Н.Г. Кадрова безпека як підсистема економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]
/ Н.Г. Мехеда, А.Мудь. – Режим доступу: www.rusnauka.com/33_DWS_2013/Economics/10_149832.doc.htm
28.Виноградський М.Д. Управління персоналом в системі менеджменту організацій [навч. посіб.] / Ви-
ноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502
с.
29.Загородній А.Г. Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства / А.Г. За-
городній // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи стано-
влення і проблеми розвитку. – Львів: вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 576. – С. 94–102.
30.Ткачук Г.О. Обліково-аналітичне забезпечення кадрової політики підприємства / Г.О. Ткачук, О.В.
Щукіна // Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємс-
тва: [монографія] / [В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг.
ред. д. е. н., проф. В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 360 с. – С. 31-45.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.629

Скачать PDF